Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.21.3.18


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Yetişkinlerde Mükemmeliyetçilik ve Cinsel Mitler Arasındaki  İlişkinin  İncelenmesi

Examination of the Relationship Between Perfectionism and Sexual Myths in Adults

 

Süleyman Kahraman1, Muhammet Enes Kaya2, İlayda Erez3


Özet:

Bu çalışmada yetişkinlerde mükemmeliyetçilik ve cinsel mitler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 18 yaş üzeri 369 kadın ve 138 erkek olmak üzere toplam 507 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak demografik bilgi formu, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Cinsel Mitler Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan veriler, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği puanları ile Cinsel Mitler Ölçeği puanları arasında pozitif yönlü, orta düzey bir ilişki bulunmuştur.  Demografik değişkenler açısından katılımcıların ÇBMÖ puanlarında cinsiyet, anne tutumu ve baba tutumuna göre, CMÖ puanlarında ise cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve anne tutumuna göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Araştırma sonuçları ilgili literatür çerçevesinde tartılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mükemmeliyetçilik, Cinsel Mitler, Cinsellik, Yetişkinler


1Asst. Prof., Beykent University, Department of Psychology, İstanbul, Türkiye, suleymankahraman@beykent.edu.tr Orcid; 0000-0002-8223-4614.

2Res. Assist. Beykent University, Department of Psychology, İstanbul, Türkiye, eneskaya@beykent.edu.tr Orcid; 0000-0002-7808-6583.

3 Graduate Student, Beykent University, Department of Psychology, İstanbul, Türkiye, ilaydaerez@gmail.com Orcid; 0000-0002-9601-7223.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Beykent University, Department of Psychology, İstanbul, Türkiye, E-mail: eneskaya@beykent.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 28.03.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 30.05.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 05.08.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.09.2021

Citing/Referans Gösterimi: Kahraman, S., Kaya, E. M., & Erez, İ.  (2021). Examination of the Relationship Between Perfectionism and Sexual Myths in Adults, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(3): 175-82


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/