Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.22.4.04


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Yeme Tutumları ve Depresyon Belirtileri İlişkisinde Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü

The Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties in the Relationship Between Eating Attitudes and Depressive Symptoms

 

Pınar Cevizci1, Miray Akyunus2


Özet:

Geç ergenlik ve erken yetişkinlik dönemi arasındaki geçiş dönemine denk gelen beliren yetişkinlik dönemi, gelişimsel özellikleri dolayısıyla psikopatolojilerin gelişmesinde riskli bir dönemdir. Depresyon ve yeme bozuklukları gibi eş zamanlı görülebilen psikopatolojilerin gelişiminde ve sürmesinde rol oynayan psikolojik faktörlerden biri ise duygu düzenleme güçlükleridir. Koronavirüs salgın döneminde yürütülen mevcut çalışmada, beliren yetişkinlerde riskli yeme tutumları ile depresif belirtiler ilişkisinde duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini, 18-25 yaş aralığında 227 kadın 144 erkek toplam 371 kişi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Beck Depresyon Envanteri, Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği ve Yeme Tutum Testi Kısa Formu kullanılmıştır. Veriler, koronavirüs salgını döneminde çevrimiçi olarak toplanmıştır. Basit aracılık model testi sonuçları, yeme tutumlarının depresyon belirtileri üzerindeki doğrudan etkisinin anlamlı olmadığını, ancak dolaylı etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Buna göre, yeme tutumları depresyon belirtilerindeki artış ile doğrudan ilişkili değilken, duygu düzenleme güçlüğündeki artış aracılığıyla depresyon belirtilerindeki artışa yol açmaktadır. Depresyon belirtileri üzerindeki etkisi kontrol edilmek üzere aracılık modeline dahil edilen cinsiyet ve beden kitle endeksinin etkisi anlamlı değildir. Araştırmanın bulguları, beliren yetişkinlerde riskli yeme tutumlarının, duygu düzenleme güçlüklerindeki artışa, bunun da depresif belirtilerdeki artışa yol açtığını göstermiştir. Bulgular ve klinik doğurguları ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeme Tutumları, Depresyon, Duygu Düzenleme, Beliren Yetişkinlik


* Bu çalışma ilk yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

1Clinical Psyc, Bude Psychotherapy Center, İstanbul-Turkey, pinarcevizci@yahoo.com, Orcid; 0000-0002-3968-6068

2Assist. Prof., Bahçeşehir University, Department of Psychology, İstanbul-Turkey, makyunus@gmail.com, Orcid; 0000-0002-8999-7075.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Pınar Cevizci, Bude Psychotherapy Center, İstanbul-Turkey, E-mail: pinarcevizci@yahoo.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 14.11.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 24.04.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 26.09.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.12.2022

Citing/Referans Gösterimi: Cevizci, P. & Akyunus, M.  (2022). The Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties in the Relationship Between Eating Attitudes and Depressive Symptoms, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(4): 332-339


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/