Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.21.1.02


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Yeme Bozukluklarının Yaygınlığı: Aleksitimi ve Ruhsal Yakınmalarla İlişkisi

Prevalence of Eating Disorders: Its Relationship with Alexithymia and Mental Complaints

Hatice Harmancı1, Seher Akdeniz2, Zeynep Gültekin Ahçı3


Özet:

Çalışmanın amacı, yaşamsal üretkenliğin daha çok önemsendiği ve yeme bozuklukları (YB) açısından yüksek riskli olarak değerlendirilen üniversite öğrencilerinde YB yaygınlığını araştırmak, aynı zamanda YB’nin ilişkili olabileceği aleksitimi ve diğer ruhsal belirtileri incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde ve tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmaya katılma şartlarına uygun 421 üniversite öğrencisi, gönüllülük usulüne göre araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara araştırmacılar tarafından oluşturulmuş sosyodemografik bilgi formu, Yeme Tutumu Testi (YTT-40), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ve Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) ölçekleri uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Yaş ortalaması 19,82 ± 10,11olan katılımcıların; %58,2’si kadın, %97’si bekar, %71,7’i ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Yeme bozukluğu yaygınlığı %20,9 olarak belirlenmiş, kadınlarda yeme tutumu bozukluğunun daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yeme bozukluğu olan bireylerde aleksitimi toplam puanı ile aleksitimi alt ölçeklerinden; duyguları tanıma zorluğu ve dışa vuruk düşünce puanları anlamlı düzeyde yüksektir. Aynı zamanda yeme tutumu bozulan bireylerin kaygı, düşmanca tutum ve psikotizm puan indeksleri de anlamlı yüksek bulunmuştur. Yeme bozuklukları sık görülen ruhsal hastalıklardandır. Aleksitimik yakınmalar YB’ye sebep olabilmekte veya var olan bozukluğun şiddetini artırabilmektedir. Ruhsal yakınmaların YB ile birlikteliği sıktır. Yeme bozukluklarına sebep olan ve belirti şiddetini etkileyen faktörlerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi tedavi başarısını artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Yeme Bozuklukları, Aleksitimi, Ruhsal Belirtiler

 

1Ass. Prof. Dr., KTO Karatay University, Psychology Department, Karatay-Konya-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000- 0003-4064-5391
2Ass. Prof. Dr., KTO Karatay University, Psychology Department, Karatay-Konya-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000- 0002-2282-9165
3Ass. Prof. Dr., KTO Karatay University, Psychology Department, Karatay-Konya-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000- 0002-2383-7167
Address of Correspondence/Yazışma Adresi: KTO Karatay University, Faculty of Social and Human Sciences, Department of Psychology, Karatay-Konya-Turkey, E-mail: hatice.harmanci@karatay.edu.tr
Date of Received/Geliş Tarihi: 23.09.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 19.12.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 27.12.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 12.01.2021
Citing/Referans Gösterimi: Harmancı, H., Akdeniz, S., Ahçı Gültekin, Z. (2021). Prevalence of Eating Disorders: Its Relationship with Alexithymia and Mental Complaints., Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(1): xx-xx


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)