Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.21.1.05


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Yeme Bozukluklarının Çocukluk Travmaları ve Yaşam Doyumu ile İlişkisinin İncelenmesi

Examination of Relationship of Eating Disorders with Childhood Traumas and Life Satisfaction

 

Sultan Okumuşoğlu 1


Özet:

Yeme bozukluklarının çok boyutlu modeline göre yeme bozuklukları çok faktörlü psikopatolojilerdir. Buna göre -psikolojik, ailesel olabileceği gibi biyolojik ya da kültürel de olabilen- hazırlayıcı faktörler, yeme bozukluklarının müdahale ve tedavileri açısından önemli bir araştırma alanıdır. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı yeme bozukluğu eğilimlerinin, çocukluk travmaları ve yaşam doyumu ile ilişkisinin incelenmesidir. Kolayda örnekleme metodu uygulanmıştır. Veri toplanması REZZY yeme bozukluğu ölçeği, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği ile demografik form kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 289 gönüllü yetişkin katılımcı -kolayda örnekleme ile ulaşılmış olan- ölçekleri yanıtlamıştır (Yaş aralığı=21-49). Katılımcıların %34.3’ünün bildirilmiş olan REZZY yeme bozukluğu risk grubu kesme noktasının üzerinde olduğu saptanmıştır. Analiz bulgularına göre yeme bozukluğu eğilimi olan katılımcılar çocukluk travmaları, duygusal istismar, fiziksel istismar ve cinsel istismar açısından daha yüksek puanlarla farklılaşmıştır. Bulgular bağlantılı literatürün ışığında tartışılmıştır. Bireyin geçmiş travmatik deneyimlerinin psikopatoloji riski açısından önemini vurgulayan literatürün sunulmuş olan araştırmanın bulgularıyla uyum içinde olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Yeme Bozuklukları, Çocukluk Travmaları, Yaşam Doyumu


1Assoc. Prof, European University of Lefke, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, Lefke- TRN Cyprus, ssehitoglu@eul.edu.tr ORCID:0000-0001-6155-2325.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: European University of Lefke, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, Lefke-TRN Cyprus: ssehitoglu@eul.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 15.08.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 05.11.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 06.11.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 09.03.2022

Citing/Referans Gösterimi: Okumuşoğku, S.  (2022). Examination of Relationship of Eating Disorders with Childhood Traumas and Life Satisfaction, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(1): 43-53


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/