Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.22.2.01


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Yaratıcı Zihniyet Yapıları Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Creative Mindsets Scale: Turkish Validity and Reliability

Sema Karakelle1, Seda Saraç2


Özet:

Yaratıcı zihniyet yapıları kişilerin, yaratıcılığın geliştirilebilir olup olmadığına ilişkin görüşlerini yansıtır. Gelişen yaratıcı zihniyet yapısına sahip kimseler, yaratıcılığın geliştirilebildiğine inanırken, sabit yaratıcı zihniyet yapısına sahip kimseler yaratıcılığın doğuştan geldiğine ve geliştirilemeyeceğine inanırlar. Bu çalışmada Yaratıcı Zihniyet Yapıları ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin yapılması ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Toplam 741 yetişkinin katıldığı çalışmada iki farklı örneklem (n1=198; n2=543) grubu ile çalışılmıştır. Doğrulayıcı Faktör analizi sonuçları ölçeğin iki faktörlü yapısını (Gelişen Yaratıcı Zihniyet Yapısı ve Sabit Yaratıcı Zihniyet Yapısı) doğrulamıştır. İki ölçek arasında orta düzeyde negatif anlamlı korelasyon bulunmaktadır. Bu sonuç, gelişen yaratıcı zihniyet yapısı ile sabit yaratıcı zihniyet yapısının birbirinden bağımsız ama ilişkili olduğunu göstermektedir. Güvenirlik katsayılarının da orijinal çalışma ve diğer uyarlama çalışmaları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Yaratıcı Zihniyet Yapıları Ölçeği’nin Türkiye’de yapılacak araştırmalarda ergen ve yetişkinlerde gelişen ve sabit yaratıcı zihniyet yapısını değerlendirmek için kullanılabilecek, geçerliği ve güvenirliği yeterli sınırlar içinde olan elverişli bir ölçme aracı olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, yaratıcı zihniyet yapısı, ölçek uyarlama


1Assoc. Prof., İstanbul University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, İstanbul-Turkey, semakara@istanbul.edu.tr Orcid; 0000-0002-3899-6670

2PhD, Bahçeşehir University, Faculty of Educational Sciences, Department of Elementary Education, İstanbul-Turkey, seda.sarac@es.bau.edu.tr Orcid; 0000-0002-4598-4029.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Seda Saraç, Bahçeşehir University, Faculty of Educational Sciences, Department of Elementary Education, İstanbul-Turkey, seda.sarac@es.bau.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 17.12.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 18.03.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 21.03.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 31.03.2022.

Citing/Referans Gösterimi: Karakelle, S. & Saraç, S.  (2022). Creative Mindsets Scale: Turkish Validity and Reliability, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(2): 122-129


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/