Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.23.2.06


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Üst Kol ve Nefes Egzersizleri Uygulanan COVID-19 Hastalarında Anksiyete Düzeyleri

Anxiety Levels in COVID-19 Patients Undergoing Upper Arm and Breathing Exercises

 

Nurul Citta Banu Putri1, Amira Permatasari Tarigan1, Pandiaman Pandia1, Andika Pradana1,  Putri Chairani Eyanoer2, Sudirman Parningotan Sinaga3, Elmeida Effendy4

Özet:

Endonezya’daki COVID-19 vaka sayısı 1,5 milyonu aşmış olup, 121.011 kişi halen tedavi görmektedir. Stres ve anksiyete, COVID-19 pandemisinin baskın psikolojik yönleridir ve genel yaşam kalitesini etkilediği gösterilmiştir. Bu nedenle, bu araştırma şiddetli COVID-19 hastalarında üst kol egzersizleri ve nefes egzersizlerinden önce ve sonra anksiyete düzeyini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, iki gruplu ön test-son test yarı deneysel çalışma tasarımının kullanıldığı bir klinik araştırmadır. 6 ay boyunca izolasyon odasında tedavi gören, dahil etme ve hariç tutma kriterlerini karşılayan, doğrulanmış COVID-19 ağır şiddeti tanısı almış 36 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ardından, COVID-19 hastalarına fizyoterapi uygulanmadan önce acil serviste yaşamsal bulgular, laboratuvarlar ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) gibi başlangıç muayeneleri yapılmıştır. Müdahale öncesi ve sonrası (üst kol egzersizleri ve nefes egzersizleri) arasında HADS ölçümlerinin sonuçları karşılaştırılmıştır. Veriler normal dağılıma sahip olduğu için çift yönlü t-test kullanılmıştır (p<0,05). Veriler normal dağılım göstermediği için Wilcoxon testi kullanılmıştır. Çalışma örnekleminde 13 kadına (%36,1) kıyasla toplam 23 kişi (%63,9) ile erkekler ağırlıktaydı. Egzersiz öncesi koşullarda 18 kişide (%50) orta, 17 kişide (%47,2) şiddetli ve 1 kişide (%2,8) hafif vakalar tespit edilmiştir. Egzersiz sonrası durumda ise 15 kişide (%41,7) orta, 12 kişide (%33,3) ağır ve 9 kişide (%25) hafif vaka görülmüştür. Üst kol egzersizleri ve nefes egzersizleri yapan 53 ağır COVID-19 hastasının egzersiz öncesi ortalama HADS ölçüm sonuçları 14,27 + 2,02 ve egzersiz sonrası 12,19 + 3,20 idi. Egzersiz öncesi ve sonrası ortalama fark 2,0833 + 2,11 olarak bulunmuştur. Çift yönlü t testi yapıldıktan sonra anlamlılık p değeri = 0.000 bulunmuştur (p<0.05). Şiddetli COVID-19 hastalarında anksiyete düzeyi, üst kol egzersizleri ve nefes egzersizlerinden önce ve sonra önemli ölçüde farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Üst kol egzersizleri, nefes egzersizi, anksiyete


1Research Assist., Sumatera Utara University, Faculty of Medicine, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Utara-Indonesia, cittapulmo20@gmail.com, Orcid; 0000-0001-9419-2477

1Assoc. Prof.Dr., Sumatera Utara University, Faculty of Medicine, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Utara-Indonesia, amira@usu.ac.id, Orcid; 0000-0003-1744-1833

1Assist. Prof. Dr., Sumatera Utara University, Faculty of Medicine, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Utara-Indonesia, ps_pandia@yahoo.com, Orcid; 0000-0003-3689-597X

1Assist. Prof. Dr., Sumatera Utara University, Faculty of Medicine, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Utara-Indonesia, pradanaandika@gmail.com, Orcid; 0000-0002-7761-2086

2Assoc. Prof. Dr., Sumatera Utara University, Faculty of Medicine, Department of Preventive and Community Medicine, Medan -Indonesia, putrieyanoer@usu.ac.id, Orcid; 0000-0002-4741-1486

3 Asisst. Prof. Dr., Sumatera Utara University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medan -Indonesia, susinaga@yahoo.com, Orcid; 0000-0001-6204-7670

4 Prof. Dr., Sumatera Utara University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medan -Indonesia, micipsych@yahoo.com, Orcid; 0000-0002-9382-3609

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Amira Permatasari Tarigan, Sumatera Utara University, Faculty of Medicine, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Utara-Indonesia, E-mail: amira@usu.ac.id

Date of Received/Geliş Tarihi: 03.12.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 20.03.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 13.06.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 17.06.2023

Citing/Referans Gösterimi: Putri, N. C., Tarigan, A.P., Pandia, P., Pradana, A., Eyanoer, P.C., Sinaga, S.P. & Effendy, E. (2023). Anxiety Levels in COVID-19 Patients Undergoing Upper Arm and Breathing Exercises, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(2): 140-145


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/