Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.21.4.25


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Bağlanma Stillerinin Siber Zorbalık ve Mağduriyete Etkisi

The Effects of Childhood Trauma Experiences and Attachment Styles on Cyberbullying and Victimization among University Students

 

Burcu Türk1 , Aslı Yayak 2, Nurcan Hamzaoğlu3


Özet:

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencileri arasında siber zorbalık ve mağduriyet yaygınlığını ortaya çıkarmak; çocukluk çağı travmatik deneyimlerinin, bağlanma tarzlarının ve siber zorbalık ve mağduriyet düzeylerinin bazı değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ve çocukluk travması deneyimlerinin ve bağlanma stillerinin siber zorbalık ve mağduriyet üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II), Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ) ve Siber Mağduriyet ve Zorbalık Ölçeği (SMZÖ) kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin siber mağdur alt ölçeğindeki puanları ile siber zorba alt ölçeği arasında yüksek düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.656; p=.000).  Siber mağdur alt ölçeğinin puanları ile kaçıngan bağlanma ve kaygılı bağlanma alt ölçeği arasında düşük düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir korelasyon vardı (r = .129; p = .004; r = .193; p = .000). Öğrencilerin kaçıngan ve kaygılı bağlanma seviyeleri arttıkça, siber mağduriyet seviyeleri de artmaktadır. Ayrıca, siber mağdur alt ölçeğindeki öğrencilerin puanları ile çocukluk çağı travması puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = .286; p = .000). Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, kaçıngan, kaygılı bağlanma stilleri ve çocukluk çağı travmatik yaşantılarının siber zorbalık ve siber mağduriyet açısından yordayıcı faktörler olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda ailelerin çocukları ile sağlıklı bir iletişim kurmaları siber zorbalık ve mağduriyetin önlenmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Bağlanma Stilleri, Çocukluk Çağı Travması


1Assistant Professor, Haliç University, Department of Psychology, İstanbul, Turkey, burcuturk@halic.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3290-5886

2 Assistant Professor, Bursa Technical University, Department of Psychology, İstanbul, Turkey, asli.yayak@btu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1112-5103

3 Assistant Professor, Istanbul Yeni Yüzyıl University, Institute of Health Sciences, İstanbul, Turkey, nurcan.hamzaoglu@yeniyuzyil.edu.tr, ORCID: 0000-0002-8471-0442.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Burcu Türk, Haliç University, Department of Psychology, İstanbul, Turkey, E-mail: burcuturk@halic.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 26.07.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 25.09.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 19.10.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.12.2021

Citing/Referans Gösterimi: Türk, B., Yayak, A. & Hamzaoğlu, N.  (2021). The Effects of Childhood Trauma Experiences and Attachment Styles on Cyberbullying and Victimization among University Students, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(4): 241-249


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/