Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.23.3.01


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Affetmeye Etkisi: Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü ile Cinsiyetin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi

Influence of Perceived Social Support on Forgiveness in University Students: Examining The Mediator Role of Cognitive Flexibility and Moderator Role of Gender

Neslihan Nur Pehlivan1, Hamit Coşkun2

Özet:

Mevcut literatürde sosyal destek ile affetme arasındaki yolu veya ilişkiyi inceleyen araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinde sosyal destek ve affetme arasında bir aracı olarak bilişsel esnekliği ve bu ilişkinin bir moderatörü olarak cinsiyet değişkeninin etkisini incelemektedir. Veriler, kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen ve ölçekleri gönüllü olarak dolduran 204 (%84) kadın ve 39 (%16) erkek olmak üzere 243 öğrenciden çevrimiçi olarak toplanmıştır. Bilişsel esnekliğin, bu ilişkide aracı rolü anlamlıdır ve bu aracılık etkisine cinsiyet düzenleyici etki yapmaktadır. Sosyal destek ve affetme arasındaki ilişkide, erkek katılımcılar algıladıkları sosyal destek arttıkça daha çok başkalarını affetmektedir; öte yandan, kadın katılımcıların affetme durumunu algıladıkları sosyal destek düzeyi etkilememektedir. Bu bulgular, literatür ışığında tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal destek, bilişsel esneklik, affetme, cinsiyet


*A part of this paper was presented in part “10th Internatıonal Congress On Socıal Scıences – Humanıtıes And Educatıon 16/17 Eylül 2021 İstanbul”.

 

1PhD, Hitit University, Vocational School of Health Services, Department of Therapy and Rehabilitation, Çorum-Turkey, nesli.celebi@hotmail.com, Orcid; 0000-0002-4422-9793

2Prof., Bolu İzzet Baysal University, Faculty of Arts and Science, Department of Psychology, Bolu-Turkey, hamitcoskun2000@gmail.com, Orcid; 0000-00002-5509-8717

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Neslihan Nur Pehlivan, Vocational School of Health Services, Department of Therapy and Rehabilitation, Çorum-Turkey, E-mail: nesli.celebi@hotmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 14.06.2023, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 18.08.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 24.08.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 22.09.2023

Citing/Referans Gösterimi: Pehlivan, N. N. & Coşkun, H. (2023). Influence of Perceived Social Support on Forgiveness in University Students: Examining the Mediator Role of Cognitive Flexibility and Moderator Role of Gender. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(3): 192-200


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/