Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.23.1.04


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Sözsüz İvedi Yakınlık Ölçeği- Özbildirim Formunun Türkçeye Uyarlanması

The Turkish Adaptation of Nonverbal Immediacy Scale-Self Report

 

Sözen İnak Gönyeli1

Özet:

Bu çalışmanın amacı, sözsüz ivedi yakınlık yaklaşımlarını ölçmek amacıyla geliştirilen Sözsüz İvedi Yakınlık Ölçeği-Öz Bildirim Formu’nun (NIS-STr) Türkçe’ye çevrilmesi ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Araştırma verileri, amaçlı örnekleme yöntemine göre X üniversitesinde farklı fakültelerinin farklı bölüm ve sınıflarında öğrenim gören 390 lisans öğrencisinden toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini araştırmak için Cronbach’s alpha testi ve Split-Half testi yapılmış ve ölçeğin madde-toplam korelasyonlarına bakılmıştır. Sözsüz ivedi Yakınlık Ölçeği’nin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0.952, Bartlett Küresellik Testi ki-kare değeri 6361.626 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak toplam varyansın %43.463’ünün açıklandığı belirlenmiştir. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin -0.78 ile 0.76 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA) değeri 0.057 olarak bulundu. Ölçeğin güvenirlik analizine göre Cronbach alfa katsayısı 0.947, yarılar arası korelasyon katsayısı 0.886, Spearman-Brown katsayısı 0.939 ve Guttman iki yarım katsayısı 0.937 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda SİYÖ geçerli ve güvenilir bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sözsüz İvedi Yakınlık, Sözsüz İvedi Yakınlık Ölçeği, iletişimci Biçimleri Ölçeği


1PhD, Cyprus Health And Social Sciences University, The Faculty of Social Sciences and Humanities, Psychology Department, Guzelyurt-TRNC, sozen.inak@kstu.edu.tr Orcid; 0000-0001-5428-1336

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Sözen İnak, Cyprus Health And Social Sciences University, The Faculty of Social Sciences and Humanities, Psychology Department, E-mail: sozen.inak@kstu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 14.10.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 06.03.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.03.2023

Citing/Referans Gösterimi: İnak-Gönyeli, S. (2023). The Turkish Adaptation of Nonverbal Immediacy Scale-Self Report, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(1): 34-43


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/