Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.21.1.01


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Sosyoekonomik Durumun, Anne Psikopatolojisinin, Yansıtıcı İşleyişin ve Duygu Sosyalleştirmenin Erken Çocukluk Döneminde Gözlenen Davranış Problemlerindeki Rolü

The Role of Socio-Economic Status, Mother’s Psychopathology, Reflective Functioning and Emotion Socialization on Toddlers’ Behavior Problems

 

Afra Selcen Taşdelen1, Asiye Kumru2, Gizem Arıkan3


Özet:

Bu çalışmanın amacı, sosyoekonomik durum (SED), annenin psikolojik semptomları, annenin yansıtıcı işleyişi ve annenin duygu sosyalleştirme uygulamalarının erken çocukluk döneminde görülen davranış problemleri ile ilişkisini incelemektir. Çalışma aynı zamanda çocuğun sergilediği davranış problemlerinde yaş ve cinsiyet farklarını incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmaya, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan 1 ve 3 yaş arası çocuğu bulunan anneler (N = 534) katılmıştır. Annelerden demografik form, Kısa Semptom Envanteri, Ebeveyn İçsel Düşünme İşlevselliği Ölçeği, Çocukların Olumsuz Duygularıyla Başetme Ölçeği ve Çocuk Davranışları Kontrol Listesi bulunan bir ölçek paketini doldurmaları istenmiştir. Annelerin raporlarına dayanarak yapılan bu çalışma, SED, annenin psikolojik semptomu ve annenin destekleyici olmayan duygu sosyalleştirme uygulamalarının çocuklarda görülen içselleştirme ve dışsallaştırma davranış problemlerini yordadığını yapılan hiyerarşik regresyon analizlerinin sonucunda ortaya koymuştur. Ayrıca erkek çocuklarının kız çocuklarından ve yaşça büyük olan çocukların ise küçük yaştakilerden anlamlı bir şekilde daha fazla dışsallaştırma problemleri sergilediklerini bulunmuştur. Bununla birlikte, beklentilerin aksine, annenin destekleyici duygu sosyalleştirmesi ve yansıtıcı işleyişi çocuk davranış problemlerini yordamamıştır. Genel olarak, bu çalışmanın bulguları çocuk davranış problemlerini yordamada aile süreç modeline destek sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Davranış problemi, psikopatoloji, sosyoekonomik durum, içsel yürütücü işlevselliği, duygu sosyalleştirme


1 MSc, Özyeğin University, Applied Developmental Psychology Program, Ankara-Turkey, Orcid İd: 0000-0001-9842-3906

2 Prof, Özyegin Univesity, Faculty of Social Sciences, Psychology Department, Ankara-Turkey, Orcid İd; 0000-0002-1514-4248

3 Asist. Prof., Özyegin Univesity, Faculty of Social Sciences, Psychology Department, Ankara-Turkey, Orcid İd; 0000-0003-2961-6426

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Afra Selcen Taşdelen, Özyeğin University, Applied Developmental Psychology Program, İstanbul, Turkey, E-mail: afraselcen@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 17.09.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 17.11.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 09.03.2022

Citing/Referans Gösterimi: Taşdelen, A. S., Kumru, A. & Arıkan, G.  (2022). The Role of Socio-Economic Status, Mother’s Psychopathology, Reflective Functioning and Emotion Socialization on Toddlers’ Behavior Problems, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(1): 3-12


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/