Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.2 Issue.3
Doi:10.35365/ctjpp.20.03.18 


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE

Sosyal Hizmet Bakış Açısından Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanan Bireylere Yönelik Toplumun Bakışı: Manisa Örneği

Social Work Overview of The Society on The Individual Using Addictive Substance: Case of Manisa

 

Gözde YILMAZ1,  Derya ŞAŞMAN KAYLI2

                           


Özet:

Bu çalışma, biyopsikososyal model ve ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet perspektifi çerçevesinde toplumun bağımlılık yapıcı madde kullanan bireylere yönelik tutumları ve bu tutumları etkileyen etmenlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ilişkisel türde olan bu araştırmada, Manisa merkezde çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 396 kişi yer almış, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmış ve veriler SPSS 25 programıyla analiz edilmiştir. Alkol ve uyuşturucu madde kullanan, bağımlılık tedavisi görmüş bir yakını bulunmayan katılımcıların bağımlılık yapıcı madde kullanan bireylere yönelik daha fazla sosyal mesafe oluşturduğu ve olumsuz davranışlarının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanma durumlarının da bu bireylere yönelik düşünce ve davranışları etkileyen önemli faktörler olduğu bulunmuştur. Bu çerçevede, madde bağımlılığı alanında bütüncül bir bakış açısına sahip olan, bağımlı bireyleri güçlendirmeyi ve sosyal işlevselliğini arttırmayı, kaynaklara erişimini kolaylaştırmayı, var olan dışlayıcı tutumlarla mücadele etmeyi hedefleyen mikro, mezzo ve makro boyuttaki sosyal hizmet müdahalelerinin bağımlılığın önlenmesi ve tedavi edilmesinde önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet, Biyopsikososyal Model

 

1Manisa Celal Bayar University, Manisa-Turkey, Faculty of Health Sciences Department of Social Work Master Student, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002-3331-9304
2Assoc. Prof., Manisa Celal Bayar University, Manisa-Turkey, Faculty of Health Sciences Department of Social Work, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0001-7949-2332
Address of correspondence/Yazışma adresi: Manisa Celal Bayar University Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Campus 45140 – Yunusemre-Manisa- Turkey, Faculty of Health Sciences Department of Social Work Master Student, E-mail: yilmazggozde@gmail.com
Date of Received/Geliş Tarihi: 25.02.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 16.08.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 18.08.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 22.09.2020
Citing/ Referans Gösterimi: Yılmaz, G., Şaşman Kaylı, D. (2020). Social Work Overview of The Society on The Individual Using Addictive Substance: Case of Manisa, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2(3): 148-54.

 


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).