RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA YAZISI

Sosyal Hizmet Bakış Açısından Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanan Bireylere Yönelik Toplumun Bakışı: Manisa Örneği

Gözde Yılmaz1,  Derya Şaşman Kaylı2

Özet: Bu çalışma, biyopsikososyal model ve ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet perspektifi çerçevesinde toplumun bağımlılık yapıcı madde kullanan bireylere yönelik tutumları ve bu tutumları etkileyen etmenlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ilişkisel türde olan bu araştırmada, Manisa merkezde çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 396 kişi yer almış, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmış ve veriler SPSS 25 programıyla analiz edilmiştir. Alkol ve uyuşturucu madde kullanan, bağımlılık tedavisi görmüş bir yakını bulunmayan katılımcıların bağımlılık yapıcı madde kullanan bireylere yönelik daha fazla sosyal mesafe oluşturduğu ve olumsuz davranışlarının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanma durumlarının da bu bireylere yönelik düşünce ve davranışları etkileyen önemli faktörler olduğu bulunmuştur. Bu çerçevede, madde bağımlılığı alanında bütüncül bir bakış açısına sahip olan, bağımlı bireyleri güçlendirmeyi ve sosyal işlevselliğini arttırmayı, kaynaklara erişimini kolaylaştırmayı, var olan dışlayıcı tutumlarla mücadele etmeyi hedefleyen mikro, mezzo ve makro boyuttaki sosyal hizmet müdahalelerinin bağımlılığın önlenmesi ve tedavi edilmesinde önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet, Biyopsikososyal Model

 

Social Work Overview Of The Society On The Individual Using Addictive Substance: Case Of Manisa

Abstract: This study was conducted to examine society’s attitudes towards individuals using addictive substances and the factors affecting these attitudes within the framework of the biopsychosocial model and anti-discrimination social service perspective. In thıs descriptive correlational study, was conducted in Manisa city center on a sample of 396 and a questionnaire developed by the researcher was used as data collection tool, and the collected data was analyzed in IBM SPSS 25.0 software program. It had been determined that the participants who have no relatives who have experienced addiction treatment and who use alcohol and drugs, have more social distance and more negative behaviour towards individuals using addictive substances. It had been found that the participants’ use of smoking, alcohol and narcotoc drugs are also important factors affecting their thinkimg and behavior towards these individuals. In thıs respect, micro, mezzo and macro social service interventions, which have a holistic perspective in the field of drug addiction, aim at empowering addicts and increasing their social functionality, facilitating access to resources, and combating existing exclusionary attitudes and political arrangements are also very important in solving this problem.

Key Words: Addiction, Anti-Discrimination Social Work, Biopsychosocial Model