Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.23.1.06


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Son Ergenlik Döneminde Dissosiyatif Bulgular ile Ruminasyon Arasındaki İlişkide Duyguları İfade Etmenin Rolü

The Role of Expressing Feelings in the Relationship between Dissociative Findings and Rumination in Late Adolescence

Afranur Özgönül1 Z. Deniz Aktan2 İpek Ülkümen3

Özet:

Bu araştırmanın temel amacı son ergenlik dönemindeki bireylerin dissosiyatif bulguları ile ruminasyon düzeyleri arasındaki ilişkide duyguları ifade etmenin aracı rolünü̈ incelemektir. Araştırmaya 18-24 yasları arasında olan 502 kişi katılmıştır. Veriler, Sosyodemografik Bilgi Formu, Dissosiyasyon Ölçeği (DIS-Q), Ruminatif Düşünce Biçimi Ölçeği (RDBÖ) ve Duyguları İfade Etme Ölçeği (DİEÖ) aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre son ergenlik dönemindeki bireylerin ruminasyon düzeyleri arttıkça duyguları ifade etme düzeylerinin azaldığı ve dissosiyasyon düzeylerinin arttığı; duyguları ifade etme düzeyleri azaldıkça dissosiyasyon düzeylerinin arttığı görülmüştür. Son ergenlik dönemindeki bireylerin dissosiyatif bulguları ile ruminasyon düzeyleri arasındaki ilişkide duyguları ifade etmenin kısmi aracı etkisi olduğu saptanmıştır. Araştırmamızın söz konusu değişkenlerin geçmiş araştırmalarda sınırlı sayıda incelenmesi açısından literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dissosiyasyon, Ruminasyon, Duygular, Son Ergenlik


1MSc, Işık University, Faculty of Economics Administrative and Social Sciences, Department of Psychology, İstanbul -Turkey, aanyilmaz@gmail.com, Orcid ID: 0000-0002-6822-3847

2PhD, Işık University, Faculty of Economics Administrative and Social Sciences, Department of Psychology, İstanbul -Turkey, deniz.aktan@isikun.edu.tr, Orcid ID: 0000-0003-1757-2024

3MSc, Işık University, Faculty of Economics Administrative and Social Sciences, Department of Psychology, İstanbul -Turkey, ipek.ulkumen@isikun.edu.tr, Orcid ID: 0000-0001-8765-301X

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Department of Psychology, Işık University, Department of Psychology, İstanbul -Turkey, E-mail: ipekulkumenn@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 13.03.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 30.08.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 27.09.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.03.2023

Citing/Referans Gösterimi: Özgönül, A., Aktan, D. Z. & Ülkümen, İ. (2022). The Role of Expressing Feelings in the Relationship between Dissociative Findings and Rumination in Late Adolescence, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(1): 50-57


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/