Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.22.3.08


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Şizofreni Tanı ve Tedavisinde MikroRNA’ların Rolü

The Role of MicroRNAs in Diagnosis and Treatment of Schizophrenia

 

Elif Betül Kagızman1, Orcun Avsar2


Özet:

Şizofreni genellikle belirgin halüsinasyonlar veya delüzyonlar ile ilerleyen, diğer fonksiyonel bozulmalarla değişkenlik gösteren, kronik ve sık relapslarla seyreden klinik bir hastalıktır. MicroRNA’lar (miRNA’lar), gen ekspresyonunun transkripsiyon sonrası düzenlenmesine katılan, 22-25 nükleotid uzunluğunda, küçük, endojen ve kodlayıcı olmayan, evrim süresince iyi korunmuş, tek iplikli RNA molekülleridir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, mikroRNA’ların nöropsikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında etkili olduklarını ve anormal ekspresyonlarının potansiyel biyobelirteçler olarak kullanılabileceğini ve bu hastalıkların tedavisi açısından da önemli olduklarını göstermektedir. Bu çalışmada şizofreni ile mikroRNA’lar arasındaki ilişki ve tanı ve tedavi açısından önemi açıklanmaya çalışılacaktır araştırmada veri toplama yolu olarak, “belge tarama-literatür tarama” yönteminden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, miRNA, Biyobelirteç


1BSc, Department of Molecular Biology and Genetics, Hitit University, Corum, Turkey, Orcid ID: 0000-0002-0328-8623

2Assist. Prof., Department of Molecular Biology and Genetics, Hitit University, Corum, Turkey, Orcid ID: 0000-0003-3556-6218

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Hitit University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Molecular Biology and Genetics, Corum, Turkey, Email: orcunavsar@hitit.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 04.08.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 12.05.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 02.06.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 13.09.2022

Citing/Referans Gösterimi: Kagızman, E, B. & Avsar, O. (2022). The Role of MicroRNAs in Diagnosis and Treatment of Schizophrenia, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(3): 278-287


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/