Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.2 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.20.03.19


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE 


Siyasi Lider Değerlendirme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

The Adaptation Study for Political Leader Assessment Scale to Turkish

Gökçe Özkılıçcı1,  Nihal Mamatoğlu2


 

Özet:

Bu çalışmanın temel amacı Cohen ile arkadaşları (2004) tarafından geliştirilen Siyasi Lider Değerlendirme Ölçeği’nin (SLDÖ) Türkçeye adaptasyonu için yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını sunmaktır. Bu çalışmada, orijinal çalışmaya sadık kalmakla beraber; liderlerin seçim beyannameleri oluşturulurken Türk kültürüne uygun ifadeleri barındıracak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Çalışma örneklemi İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinde eğitimine devam eden 112 katılımcıdan oluşmaktadır. Siyasi Lider Değerlendirme Ölçeğinde, üç farklı siyasi liderin (karizmatik lider, görev odaklı lider, ilişki odaklı lider) seçim konuşmaları yer almaktadır. Her bir lider için ayrı değerlendirme yapmak üzere her bir beyannamenin altında beş maddelik bir ölçek bulunmaktadır. Araştırma sonunda her bir liderlik beyannamesi altındaki ölçekler için ayrı ayrı faktör analizleri gerçekleştirilmiş ve ölçeklerin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ölçek iç güvenirliğine madde test korelasyonları ile bakılmış, ayrıca ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliğini test etmek için Gençöz ve Öncül (2012) tarafından geliştirilen Temel Kişilik Özellikleri Ölçeği (TKÖÖ) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonunda elde edilen bulgular SLDÖ’nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri görgül olarak ortaya konulmuş geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Siyasi Lider Stilleri, Karizmatik Liderlik, Görev Odaklı Liderlik, İlişki Odaklı Liderlik, Ölçek
Geliştirme.

 

1Asst. Prof. Gokce Ozkilicci, Istanbul Yeni Yuzyıl University, İstanbul- Turkey, Faculty of Sciences and Literature, Department of Psychology, E.mail: gokceozk@gmail.com Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-6451-7952
2Prof. Dr. Nihal Mamatoglu, Abant Izzet Baysal University, Bolu-Turkey, Faculty of Sciences and Literature, Department of Psychology, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0003-1375-6782
Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Istanbul Yeni Yuzyıl University, Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul- Turkey, Faculty of Sciences and Literature, Department of Psychology, E.mail: gokceozk@gmail.com
Date of Received/Geliş Tarihi: 09.07.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 02.10.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 12.10.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 26.10.2020
Citing/Referans Gösterimi: Özkılıçcı, G., Mamatoğlu, N. (2020). The Adaptation Study for Political Leader Assessment Scale to Turkish, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2(3): 163-170


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).