Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.22.3.09


OLGU SUNUMU / CASE REPORT


Savaş-Göç-Saksıdaki Çiçekler: Psikanalitik Bir Deneme

War- Immigration – Flowers in The Pots: A Psychoanalytic Essay

 

Zihniye Okray1


Özet:

Savaş insanlık tarihi kadar eskidir. Savaş her zaman ekonomik, politik ve sosyal yaşamda istenmeyen etkiler doğursa da savaşın en yıkıcı olumsuz etkisi kuşkusuz bir şekilde verdiği psikolojik hasardır. Savaşın uzun dönem psikolojik etkileri Birinci Dünya Savaşından bu yana hem klinik psikoloji hem de psikanalitik literatür içerisinde çalışılmış ve belgelenmiştir. Savaşın ortaya çıkardığı en yaygın psikopatoloji örseleyici yaşantıya bağlı gelişen gerginlik bozukluğu olmasına rağmen depresif bozukluklar, uyku bozuklukları, kaygı bozuklukları ve madde ile ilişkili bozukluklar da oldukça yaygın ve yüksek prevelanslara sahiptirler. Sadece tanıdık bir yerden fiziksel yerinden edilme değil psişik yerinden edilme psikopatolojilerin oluşumunda önemli bir neden olduğu düşünülmektedir. Savaş ve göç kurbanlarının tedavi edemediği hatta bazı durumlarda tanımlayamadığı psişik acı belirli bazı davranış, düşünce, hareket, duygu ve çarpıcı bir şekilde belirli bir yaşam tarzı ve ortak korkulara da neden olabilmektedir. Bu çalışmada erken çocukluk dönemlerinde 2 kez savaş ve göç yaşamış iki olgunun uzun dönemde savaş ve göçten nasıl etkilendikleri tartışılmıştır. Kök salamamak ve psişik acı hayatları içerisinde zaman zaman etkisini yitirip silikleşse bile, savaşın ortaya çıkardığı olumsuz etki hiçbir zaman yok olmamıştır. Olgular tarafından çalışma içerisinde de bahsedilen davranış kalıpları savaş nevrozu ve travmatik yaşantılara bağlı olarak geliştiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Savaş, Göç, Kıbrıs, köksüzlük, psişik acı


1Prof, European University of Lefke, Department of Psychology, Lefke-TRNC, zokray@eul.edu.tr, Orcid İd: 0000-0002-9117-4991

Yazışma Adresi: Zihniye Okray, European University of Lefke, Department of Psychology, Lefke-TRNC, E-mail: zokray@eul.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 13.07.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 14.04.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 28.06.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 13.09.2022

Citing/Referans Gösterimi: Okray, Z. (2022). War- Immigration – Flowers in The Pots: A Psychoanalytic Essay, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(3): 288-293.


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/