Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.22.3.04


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Saldırganlık ve Sosyal Davranış Ölçeği Uyarlama Çalışması

Adaptation of the Self-Report Aggression and Social Behavior Measure

Seda Erzi1


Özet:

Bu çalışma, farklı örneklemlerde, Saldırganlık ve Sosyal Davranış Ölçeği’nin (SSDÖ) uyarlamasının psikometrik özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, SSDÖ’nün psikometrik özelliklerini test etmek için yetişkin örneklemi (n = 781) ve öğrenci  (n = 446) örneklemi olmak üzere iki ayrı ve bağımsız örneklem kullanılmıştır. SSDÖ’nün yapı geçerliliğini test etmek için Çalışma 1’deki yetişkin örnekleminde açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Çalışma 2’deki öğrenci örneklemi üzerinde ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği, iç tutarlılık ve madde- toplam korelasyon katsayıları incelenmiştir. SSDÖ’nün, ölçüt geçerliliği, Saldırganlık, Mağduriyet, Prososyal Davranış ve Ayrıcalık alt ölçeklerinin dürtüsellik, duygusal ihmal ve istismar, perspektif alma, fiziksel ve sözel saldırganlık, düşmanlık ve öfke değişkenleri ile anlamlı düzeyde korelasyonların ortaya konmasıyla desteklenmiştir. Dört faktörlü çözüm modeli öğrenci örneği için yeterli uyumu ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonuçları ilgili literatür kapsamında tartışılmıştır. Gelecekteki çalışmalar için önerilerden ve mevcut çalışmanın sınırlılıklarından bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: saldırganlık, mağduriyet, olumlu sosyal davranış, geçerlik, güvenirlik


1PhD, Psychologhy Department, Arts and Sciences Faculty, Çanakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey, seda.erzi@comu.edu.tr, Orcid; 0000-0003-4450-158X.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Seda Erzi, Psychologhy Department, Arts and Sciences Faculty, Çanakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey, E-mail: seda.erzi@comu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 28.01.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 14.04.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 20.06.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 13.09.2022

Citing/Referans Gösterimi: Erzi, S. (2022). Adaptation of the Self-Report Aggression and Social Behavior Measure, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(3): 242-252


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/