Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.21.3.17


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Sağlık Çalışanlarında Depresif, Anksiyete ve Somatik Belirtileri ile Algılanan Covid-19 Tehdidinin Belirlenmesi

Determination of Symptoms of Depressive, Anxiety and Somatic and Perceived Threat of Covid-19 Among Health Care Workers

 

Elif Dönmez1, İlknur Dolu2, Hakan Karaş3


Özet:

Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarında depresif, anksiyete ve somatik belirtiler ile algılanan koronavirüs tehdidini araştırmaktır. Çalışma İstanbul’da yapılmıştır. Çalışmaya çevrimiçi anketi dolduran 315 sağlık çalışanı dahil edilmiştir. Çalışmada ölçme aracı olarak katılımcıların algılanan koronavirüs hastalığı tehdit düzeyini tanımlayan maddeler ve demografik özellikleri içern anket formu ile Hasta Sağlık Anketi-9, Genelleştirilmiş Anksiyete Bozukluğu-7 ve Hasta Sağlığı Anketi-15 kullanılmıştır. Sağlık çalışanlarının% 37,8’inde somatik belirtilerin klinik olarak anlamlı derecede yüksek olduğu ve bunu sırasıyla% 34’ında depresyon ve % 23,5’inde anksiyete belirtilerinin izlediği tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucuna göre, katılımcıların% 77,8’inin koronavirüs hastalığını yaşamı tehdit eden bir durum olarak hissettiğini ve % 95,6’sı enfekte olmaktan endişe duyduğunu saptanmıştır. Koravirüse yakalanma endişesi depresif, anksiyete ve somatik semptomları etkilese de, koronavirüs hastalığının yaşamı tehdit etmesi hissi anksiyete ve somatik semptomları etkilemektedir. Depresyonla ilişkili faktörler kadın olma (OR, 3,85, p = 0.001), evli olma (OR, 2,35, P = 0.049) ve fiziksel egzersiz yapma (OR, 3.02, p = 0.008) olarak tanımlanmıştır. Somatik belirtiler için de kadın olmak (OR, 2,63, p = 0,013), yalnız yaşamak (OR, 2,66, p = 0,016), kronik hastalığı olmak (OR, 4,31, p = 0,000) ve fiziksel egzersiz yapmamak (OR, 2,33, p = 0,025) risk faktörü olarak bulunmuştur. Psikiyatrik belirtiler açısından risk faktörleri olan bu gruplara erken dönem psikososyal ve psikoterapötik müdahaleler, salgın sırasında sağlık çalışanlarında psikiyatrik belirti gelişimini önlemede faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, anksiyete, bedenselleştirme, tehdit algısı


1PhD., MScN., RN., Assistant Professor, University of Health Sciences, Nursing Faculty, Oncology Nursing Department, Istanbul-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/0000-0001-5030-3411

2PhD., MScN., RN., Assistant Professor, Bartin University, Faculty of Health Science, Bartın-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/0000-0002-0958-8395

3 PhD., MD., Assistant Professor, Istanbul Gelisim University, Department of Psychology, Istanbul-Turkey, Orcid İd: http://orcid.org/0000-0002-9391-5415

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Bartin University, Faculty of Health Science, Bartın-Turkey, E-mail: idolu@bartin.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 22.04.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 08.06.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 14.07.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.09.2021

Citing/Referans Gösterimi: Dönmez, E., Dolu, İ. & Karaş, H.  (2021). Determination of Symptoms of Depressive, Anxiety and Somatic and Perceived Threat of COVID-19 Among Health Care Workers, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(3): 165-74.


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/