Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.21.2.15


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinde Cinsiyet Farklılıkları Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması

A Meta-Analysis Study on Gender Differences in Psychological Resilience Levels

Ayşe Gök1, Esin Yılmaz Koğar2


Özet:

Araştırmanın genel amacı, cinsiyet farklılıkları açısından bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerini ele alan çalışmaların bulgularının nicel bir özetini sunmaktır. Bu çalışma, ilgili literatürün gözden geçirilmesini, meta-analiz araştırmasının aşamalarını, dahil edilen çalışmalardan elde edilen analiz bulgularını, bulguların sonuçları üzerine tartışmaları ve son olarak gelecekteki psikolojik dayanıklılık araştırmaları için önerileri içermektedir. Literatür taraması sonucunda ve çalışmaya dahil edilme kriterleri kapsamında meta-analiz için 30 adet tez ve makale tipi araştırma seçilmiştir. Etki büyüklüğü, standartlaştırılmamış ortalama fark yöntemi kullanılarak her çalışma için hesaplanmıştır. Huni grafiği ve Egger testi bulgularına göre seçilen çalışmalarda yayın yanlılığı olmadığı sonucuna varılmıştır. Rastgele etkiler modeline göre yapılan analiz sonucunda, cinsiyete göre etki büyüklüğünün bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeyi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ve sonuçların erkekler lehine olduğu belirlenmiştir. Heterojenlik testi nedeniyle, çalışmalar arasında orta düzeyde bir heterojenlik bulunmuştur. Bu heterojenliğin nedenleri, yayın türü, çalışma grubu, verilerin toplanma şekli ve toplam katılımcı sayısıdır. Bu değişkenlerden sadece çalışma grubu değişkeninin heterojenliğe yol açabileceği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sağlamlık, Cinsiyet Farklılıkları, Rastgele Etkiler Modeli, Meta-Analiz

1 Research Assistant., Department of Psychological Counselling and Guidance, Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0002-7544-5800

2 Assistant Prof. Dr., Department of Educational Sciences, Department of Niğde-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0001-6755-9018

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Department of Psychological Counselling and Guidance, Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde-Turkey., E-mail: aysegok1993@hotmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 13.04.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 06.05.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 10.05.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.06.2021

Citing/Referans Gösterimi: Koğar Yılmaz, E., Gök, A. (2021). A Meta-Analysis Study on Gender Differences in Psychological Resilience Levels., Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(2): 132-143


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/