Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.21.4.29


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Polis Memurlarının Bilinçli Farkındalık Ve Stres İle Başa Çıkma Durumları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investigation of the Relationship Between the Conscious Awareness and the Coping With Stress of the Police Officers by Various Variables

 

Mehmet Cüneyt Birkök1, Cihat Albayrak2


Özet:

Bu araştırmanın amacı mesleki, sosyal ve demografik değişkenler açısından polis memurlarının bilinçli farkındalıkları ile stresle başa çıkma durumları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın evreni Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurlarından uygun örnekleme ile elde edilen 202 bireyden oluşmaktadır.  Elde edilen veriler bilgi formu ile katılımcılara yüz yüze ulaşılarak uygulanmış ve nihai analiz kullanılabilir olan 196 veri üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya katılan polis memurlarına Demografik Bilgi Formu, Bilinçli Farkındalık Ölçeği (Özyeşil, Deniz ve Arslan, 2011), Stresle Başa Çıkma Ölçeği (Ballı, Kılıç, 2016) uygulanmıştır. Analizler için ölçeklerin toplam puanları ve değişkenlerin her biri için normallik sınaması yapılmış, Kolmogorow – Smirnov testi çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiştir. Analiz sonuçları verilerin normal dağılım gösterdiğini göstermektedir. Öncelikle verilerin normal dağılıp gösterip göstermediği incelenmiş ardından verilerin normal dağılım gösterdiğinden dolayı korelasyon analizi (pearson katsayısı), parametrik testlerden ilişkisiz örneklemler için t Testi, tek yönlü varyans analizi (OneWayAnova) kullanışmış ve değişkenlerin birisinde gruplardaki veri sayısı 30’un altında olduğundan dolayı Kruskal Wallis H testi kullanılıştır. Değişkenlerin ait grupların sayısının 30’un altında olduğu durumlarda uygulanmıştır. Yapılan korelasyon analiz sonucunda bilinçli farkındalık ile stresle başa çıkma arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bilinçli farkındalık ve stresle başa çıkma durumları tek tek incelediğinde yalnızca polis memurların serbest zaman faaliyetleri ile bilinçli farkındalıkları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve arkadaşları ile zaman geçirmeyi tercih eden polis memurlarının diğer şekillerde zaman geçirmeyi tercih eden polis memurlarının bilinçli farkındalık düzeylerinden anlamlı olarak daha yüksektir. Diğer karşılaştırmalar açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, Stresle Başa Çıkma, Polis Mesleği


1Assoc. Prof., Sakarya University, Educational Science, Departmant of Social Studies, Sakarya-Turkey, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0001-7915-1116

2MSc, Sakarya University, Educational Science, Departmant of Curriculum and Instruction, Sakarya-Turkey, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-3404-0591

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Sakarya University Faculty of Educaiton Sakarya-Turkey, E-mail: birkok@sakarya.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 17.05.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 11.09.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 01.10.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.12.2021

Citing/Referans Gösterimi: Birkök, C. M., & Albayrak, C.  (2021). Investigation of the Relationship Between the Conscious Awareness and the Coping With Stress of the Police Officers by Various Variables, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(4): 279-288


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/