ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Örgütsel Travmalar: Beyaz Yakalı Çalışanlarda Algılanan Travma Riski ve Örgütsel Dayanıklılık ile İlişkisi

Organizational Trauma: Perceived Risk for Trauma among White-Collar Professionals and Its Relationship with Organizational Resilience

Esin ÇETİN ÖZBUDAK1, İdil IŞIK2


Özet:

Nitel ve nicel fazları barındıran karma bir tasarıma sahip olan bu araştırma, örgütsel travma kavramından hareket ederek, ülkemizde çalışanların iş yaşamında hangi olayları travmatik deneyim olarak algıladıklarını incelemektedir. Odak grup çalışmasında, şirketlerde gündelik akışı bozabilen, çalışanları olumsuz duygu durumuna sokabilen 36 olay türü tespit edilerek, ikinci fazda kullanılacak “Örgütsel Travmatik Olaylar Ölçeği” hazırlanmıştır. Bu ölçeğin, Örgütsel Dayanıklılık Ölçeği ile birlikte 145 beyaz yakalı profesyonele uygulanmasıyla ilerleyen araştırma, Çok Boyutlu Ölçeklendirme Analizinde ortaya çıktığı üzere potansiyel travmatik etki yaratabilecek olayların, bireysel ve örgütsel düzeyde etkiye sahip olaylar olarak iki eksende gruplandığını ve örgütsel düzey eksenine dair algılanan riskin, bireysel düzeye göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yöneticilerin, yönetici olmayanlara göre algıladıkları riskin her iki düzey için daha düşük olduğu da görülmüştür. Ayrıca, travmatik olay risk algısıyla örgütsel dayanıklılık algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel travma, önlenebilme, maruz kalma olasılığı, travmatik olaylar, örgütsel dayanıklılık

1Uzm. Psk., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0003-3730-2718
2Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002-6709-9717
Address of correspondence/ Yazışma adresi: Doç. Dr. İdil Işık, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, E-mail: idil.isik@bilgi.edu.tr
Date of received/ Geliş Tarihi: 01.03.2020, Date of Revision/ Düzeltme Tarihi: 17.04.2020, Date of acceptance/ Kabul Tarihi: 04.05.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 27.07.2020
Citing/ Referans Gösterimi: Çetin Özbudak, E., Işık, İ. (2020). Örgütsel Travmalar: Beyaz Yakalı Çalışanlarda Algılanan Travma Riski ve Örgütsel Dayanıklılık ile İlişkisi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2 (2): 97-105 doi:10.35365/ctjpp.20.02.14


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).