Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.22.4.11


DERLEME YAZISI / REVIEW ARTICLE


Okullarda Performans Değerlendirme: Bir Meta-analiz Çalışması

Performance Evaluation in Schools: A Meta-analysis Study

 

Fatma Köprülü1, Behçet Öznacar2


Özet:

Okullarda performans değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu araştırmada örgütsel bağlılık, iş yükü, motivasyon, akademik başarı düzeyi arasındaki ilişkiye dayalı olarak etki büyüklüğü hesaplanması yapılmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Nicel ve biçimsel bir araştırma yöntemi olan meta analiz yöntemi önceden yapılmış çalışmaların sistematik olarak değerlendirerek sonuçlara varabilmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Bu araştırmanın amacına ulaşabilmek için 2010-2020 yılları arasında Web of Science, SCOPUS, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ve ulusal ve uluslararası düzeyindeki hakemli dergiler taranarak okullarda performans değerlendirmeye ilişkin nicel araştırma yöntemi ile yapılan çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir. Tarama sürecinde, “performans, performans değerlendirmesi, okullarda performans değerlendirmesi, performance, performance evaluation, performance evaluation in schools, performance assessment in schools” kelimeleri anahtar sözcük olarak seçilmiştir. Yayınların taranmasında ulusal ve uluslararası makaleler için WOS, SCOPUS tabanları ve hakemli dergiler, ulusal tezler için YÖK veri tabanı kullanılmıştır. Literatür incelemesi sonucunda toplam 353 araştırmaya ulaşılmıştır. Bunlardan 239’u araştırmanın sınıflandırılmasına uymadığı için araştırmaya dahil edilmemiştir. Meta-analiz çalışması kapsamına 114 araştırma dahil edilmiştir. İlişkisel olarak etki büyüklüğü hesaplanmasının hangi modele göre yapılabileceğini belirlemek için Q ve I² istatistikleri yapılmıştır. Sonuçlara göre dağılımların heterojen yapıda olduğu görülmüştür. Okullarda performans değerlendirmesi ile örgütsel bağlılık arasında güçlü ve pozitif yönlü (Zr=0.581) etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Okullarda performans değerlendirmesi ile iş yükü arasındaki ilişkiye göre hesaplanan etki büyüklüğü de güçlü ve pozitiftir (Zr=0,566). Okullarda performans değerlendirmesi ile motivasyon arasındaki orta düzey ve pozitif yönde (Zr=0.405) etkisi hesaplanmıştır. Okullarda performans değerlendirmesi ile akademik başarı arasında orta ve pozitif yönlü (Zr=0.424) etki büyüklüğü bulunmuştur. Sonuç olarak hem Türkiye’de hem de KKTC’de bu alanda çok fazla araştırma yapılmamasının nedeninin 2015-2016 yıllarında performans değerlendirme sistemine geçişten kaynaklandığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel bağlılık, iş yükü, motivasyon, akademik başarı, meta analiz


1Assoc. Prof., Near East University, Atatürk Faculty of Education, Department of Primary Education, Nicosia-TRNC, Orcid ID: 0000-0002-7233-4224

2Assoc. Prof., Near East University, Atatürk Faculty of Education, Department of Primary Education, Nicosia-TRNC, Orcid ID: 0000-0001-6164-1432

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Near East University, Atatürk Faculty of Education, Department of Primary Education, Nicosia-TRNC, E-mail: behcet.oznacar@neu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 02.06.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 20.06.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 24.10.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.12.2022

Citing/Referans Gösterimi: Köprülü, F. & Öznacar, B. (2022). Performance Evaluation in Schools: A Meta-analysis Study, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(4): 393-400


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/