Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.21.2.10


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Neden Erteliyoruz? Bir Grup Üniversite Öğrencisiyle Psikodrama Çalışması

Why Do We Procrastinate? A Psychodrama Study with A Group of University Students

 

Tuğba Durmuş1, Güzin Uğur Atalay2, Osman Özdel3


Özet:

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin erteleme davranışlarına psikodrama grup çalışmasının etkisini incelemektir. Araştırma yarı deneysel tek gruplu ön test – son test çalışma deseni tipindedir. Araştırmanın örneklemini çalışmaya dahil olma kriterlerini karşılayan 14 gönüllü hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Tuckman Erteleme Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin Tuckman Erteleme Ölçeği puanları, psikodrama grubu sonrası anlamlı şekilde düşmüştür(p<.05). Grup sürecinin ilk aşamalarında protagonist oyunları arkadaşlık ilişkilerindeki sorunlar, akademik başarıya dair kaygılar, ders çalışmayı erteleme gibi konular ile öne çıkarken, grubun ilerleyen süreçlerinde anne, baba ve kardeş ilişkileri gibi aile ilişkilerini de içine alacak şekilde genişledi. Son oturumdaki grup oyunundaki hediye alışverişi grup üyelerinin birbirlerinin ihtiyaçlarını anlamadaki farkındalığını göstermektedir. Bu araştırmanın sonucuna göre psikodrama grup çalışmasının öğrencilerin erteleme davranışları üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Araştırmanın sonuçları bu çalışma ile sınırlı olup erteleme ile ilgili benzer çalışmaların sayıca artması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Hemşire, Erteleme, Psikodrama

 

1 Nurse, Ege University Hospital, Department of Mental Health and Diseases, İzmir-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0001-7306-7052 

2 Clinical Psychologist, Izmir Katip Celebi University Atatürk Education and Research Hospital, İzmir-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0001-5928-4173

3 Prof. Dr., Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Denizli-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/  0000-0002-6153-6744

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Ege University Hospital, Department of Mental Health and Diseases, İzmir-Turkey, E-mail: tugbasiviloglu@hotmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 13.04.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 29.04.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 04.05.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 10.05.2021

Citing/Referans Gösterimi: Durmuş, T., Atalay, U.G., Özdel, O. (2021). Why Do We Procrastinate? A Psychodrama Study with A Group of University Students, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(2): 91-96


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/