Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.22.3.01


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Kuzey Kıbrıs’taki Uluslararası Üniversite Öğrencileri Arasında COVID-19 Salgını Sırasında Ruh Sağlığı, Yalnızlık ve Sosyal Destek

Mental Health, Loneliness and Social Support during COVID-19 Pandemic among International University Students in North Cyprus

 

Gloria Manyeruke1, Deniz Ergün2


Özet:

COVID-19 salgını, çeşitli popülasyonların ruh sağlığını olumsuz yönde etkiledi. Ruhsal rahatsızlıklara yatkın olan üniversite öğrencileri arasında uluslararası öğrencilerin bu durumdan daha fazla etkilendiği düşünülmüştür. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisi sırasında Kuzey Kıbrıs’taki uluslararası öğrenciler arasında depresyon, kaygı, stres yalnızlığı ve algılanan sosyal desteği incelemektir. Depresyon, kaygı, stres, yalnızlık ve algılanan sosyal destek puanları karantina dönemi Kıbrıs’ta kalan uluslararası öğrenciler ile memleketlerine dönen öğrenciler karşılaştırılmıştır ve ayrıca karantina dönemi Kıbrıs’ta kalan uluslararası öğrenciler arasında depresyon, kaygı ve stres puanlarını yordayan faktörler incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini kolayda örnekleme ile seçilen 262 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplamada sosyodemografik form, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği-Kısa Form, Revize California Los Angeles Üniversitesi Yalnızlık Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar, karantina sırasında öğrencilerin en çok kendi sağlıkları, ailelerinin sağlığı ve akademik performans konusunda endişelendiğini ortaya koydu. Karantina sırasında Kıbrıs’ta kalan uluslararası öğrenciler, kendi ülkelerine geri dönen ve karantina sırasında orada bulunan uluslararası öğrencilere göre daha yüksek depresyon ve daha düşük algılanan aile desteği puanına sahipti. Hiyerarşik lineer regresyon sonucu, Kıbrıs’ta kalış süresinin, önemli birinin algılanan desteğinin ve stresin, depresyon puanındaki varyansın %73’ünü açıklayan yordayıcılar olduğunu göstermiştir. Cinsiyet, aylık gelir ve stres, varyansın %63’ünü açıklayan kaygının önemli yordayıcılarıydı, önemli birinin algılanan desteğinin, depresyon ve kaygı, varyansın %78’ini açıklayan stresin yordayıcılarıydı. Mevcut çalışmanın bulguları, üniversitelerin ve devletlerin uluslararası öğrenciler için sosyal destek ve koruyucu ruh sağlığı programlarını dikkate alması gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Anksiyete, Stres, Algılanan Sosyal Destek, Uluslararası Üniversite Öğrencileri


1PhD., Near East University, Faculty of Arts and Science, Psychology Department, Nicosia, TRNC, gloria.manyeruke@neu.edu.tr, Orchid ID: 0000-0001-6226-3779

2Assist. Prof., Cyprus Science University, Department of Economics, Administrative and Social Sciences, Psychology Department, Nicosia, TRNC, denizergun@csu.edu.tr, Orchid ID: 0000-0001-8623-5916

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Gloria Manyeruke, Near East University, Nicosia, TRNC, E-mail: gloria.manyeruke@neu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 13.04.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 20.06.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 15.08.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 13.09.2022

Citing/Referans Gösterimi: Manyeruke, G. & Ergün, D. (2022). Mental Health, Loneliness and Social Support during COVID-19 Pandemic among International University Students in North Cyprus, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(3): 211-221


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/