ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Kosova Savaşı Gazilerinin Depresyon Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi

An Evaluation the Level of Depression, Anxiety and Stress the Kosovo War Veterans

Ertan BASHA1, Mehmet KAYA2


Özet:

Bu çalışmanın amacı, Kosova’da yaşayan gazilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin: mesleki durum sosyo-ekonomik ve eğitim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Kosova’nın farklı bölgelerinde ikamet etmekte olan gaziler arasından ‘Basit Seçkisiz Örnekleme yoluyla seçilen gaziler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi 468’i erkek ve 87 kadın olmak üzere toplam 555 gaziden oluşmaktadır. Çalışmada verilerin toplanması için, ‘’Depresyon, Anksiyete ve Stres (DASS) Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi sonucunda; Kosova gazilerinin, mesleki durum, sosyo-ekonomik ve eğitim durumu açısından depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Kosova, Depresyon, Anksiyete, Stres, Gazi.

1Yrd.Doç.Dr., Universiteti AAB, Fakulteti Psikolojise, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002-5231-7806
2Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikoloji Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0003-2659-3601
Address of correspondence/ Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Ertan Basha Unıversiteti ABB. E-mail: ertan.basha@universitetiabb.com
Date of received/ Geliş Tarihi: 23.02.2020, Date of Revision/ Düzeltme Tarihi: 19.04.2020, Date of acceptance/ Kabul Tarihi: 30.04.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 27.07.2020
Citing/ Referans Gösterimi: Basha, E., Kaya, M. (2020). Kosova Savaşı Gazilerinin Depresyon Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2 (2): 106-13 doi:10.35365/ctjpp.20.02.15


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).