Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.21.1.03


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Koronavirüs Tedavisi Tamamlanmış Bireylerin Travma Sonrası Büyüme Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma

Post-Traumatic Growth Experiences of Individuals Having Completed Treatment For Coronavirus: A Qualitative Study

 

Adeviye Aydın1, Yunus Kaya2


Özet:

Bu çalışmada, koronavirüs tedavisi tamamlanmış bireylerde travma sonrası büyümeye ilişkin deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış 18 yaş üzerinde, COVID 19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan, araştırmaya katılmayı kabul eden bireylerle derinlemesine bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma kriterlerini karşılayan 16 bireyle (22-45 yaş) çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, fenomenolojik niteliksel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, COVID-19 yayılmasını önlemek amacıyla internet tabanlı konferans görüşme programları üzerinden (Zoom, Google Meeting, Skype vb.) toplanmıştır. Verilerin analizinde tematik analiz yönteminden yararlanılmıştır. Nitel verilerin analizi sonucunda “COVID-19’un Etkileri” ve “Travma Sonrası Büyüme” olmak üzere iki kategori elde edilmiştir. COVID-19’un etkileri kategorisinde üç tema ve beş alt tema, travma sonrası büyüme kategorisinde ise iki tema ve sekiz alt tema belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, hastalığı deneyimleyen bireylerin yaşama bakış açılarında, kendilik algılarında pozitif değişim geliştiği, ilişkilerinin güçlendiği, süreç boyunca etrafındaki destek kaynaklarının bireyleri olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Araştırma, COVID-19 hastalarının psikolojik yönden büyümelerini kolaylaştırıcı etmenlere yönelik müdahalelerin planlanması ve uygulanması açısından önemli deneyimler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Travma sonrası büyüme, koronavirüs, nitel çalışma


1PhD, Sinop University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Sinop-Turkey, adeviye86@gmail.com Orcid; 0000-0003-1929-5139.

2 PhD, Sinop University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Sinop-Turkey, yuunus.kaya@gmail.com Orcid; 0000-0003-1665-0377.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Adeviye Aydın, Sinop University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Sinop-Turkey, E-mail: adeviye86@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 23.09.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 20.10.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 21.10.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 09.03.2022

Citing/Referans Gösterimi: Aydın, A. & Kaya, Y.  (2022). Post-Traumatic Growth Experiences Of Individuals Having Completed Treatment For Coronavirus: A Qualitative Study, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(1): 23-33


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/