Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.2 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.20.03.23


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Koronavirüs Salgınında Alkol-Sigara Kullanımındaki Değişiklikler ve İlişkili Durumların Araştırılması

Investigation of Changes in Alcohol-Smoking Usage and Related Situations in the Coronavirus Outbreak

 

Selim Arpacıoğlu1, Başak Ünübol2


Özet:

2019 yılı aralık ayında yeni bir coronavirüs ortaya çıkmış ve tüm dünyada birçok ülkeye yayılmıştır. SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bu hastalık COVID-19 olarak bilinmektedir. Geçmişteki çalışmalar salgın ve felaketler sonrasında alkol ve tütün tüketiminin arttığını göstermekle birlikte, COVID-19 salgını sonrası alkol ve sigara kullanımı üzerinde yapılmış kanıta dayalı değerlendirmeler nispeten azdır ve bu konuda Türkiye’de yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada COVID-19 salgını sonrasında toplumdaki alkol ve sigara kullanımındaki değişimi ve bununla ilişkili faktörleri araştırmayı amaçlanmıştır. Tanımlayıcı Bilgi Formu kullanılarak, 1-15 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak veriler toplanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. İstatistiksel analiz SPSS sürüm 24.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Verilerin normallik varsayımı normallik testleri (Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk) ile değerlendirildi ve %95 güvenle normal dağılım gösterdiği görüldü. Araştırmaya toplam 4156 kişi katıldı.  Katılımcıların 2684’ü (%64,6) kadın, 1472’si (%35,4) ise erkekti. Katılımcıların yaşları 18-89 (Ort:37±11,3) arasındaydı. Katılımcıların 3696’sında (%88,9) ruhsal hastalık öyküsü bulunmamaktayken, 74 kişi (%1,8) COVİD-19 salgını sonrası ruhsal hastalık yaşadığını belirtti. Katılımcıların 2855’i (%69,4) sigara kullanmadığını, 608’i (%14,6) sigara kullanımında değişiklik olmadığını, 191’i (%4,6) sigara kullanımının arttığını, 472’si (%11,3) ise sigara kullanmayı azalttığını veya bıraktığını belirtti. Araştırmaya katılanların 2643’ü (%63,6) alkol kullanmıyordu, 844’ünün (%20,3) alkol kullanımında değişiklik olmadığı, 204’ünün (%4,9) alkol kullanımının arttığı ve 465’inin (%11,2) alkolü azaltmış veya bırakmış olduğu belirlendi. Çalışmamızda Türkiye’de Covid-19 salgını sonrası bazı alkol ve sigara kullanıcılarının bu maddeleri tüketim miktarı artarken daha büyük bir orandaki popülasyonda ise alkol ve sigara kullanımının azaldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Alkol, Sigara, Kullanım Değişimleri

1MD. Medeniyet University, Department of Psychiatry, İstanbul, Turkey, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002-1988-506X

2MD. University of Health Sciences, Department of Psychiatry, Erenköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital/Addiction Clinic, İstanbul, Turkey, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0003-0600-7900

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: University of Health Sciences, Department of Psychiatry, Erenköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital/Addiction Clinic, İstanbul, Turkey, E-mail: basakctf@icloud.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 04.08.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 26.10.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 07.11.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 27.11.2020

Citing/Referans Gösterimi: Arpacıoğlu, S., Ünübol B. (2020). Investigation of Changes in Alcohol-Smoking Usage and Related Situations in the Coronavirus Outbreak., Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2(3): 128-38.


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).