Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.22.4.06


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Koronavirüs Pandemisi Döneminde Aile Dayanıklılığının Annelerin Risk Faktörlerine Göre İncelenmesi

During the Coronavirus Pandemic Period Examining Family Resilience by Mothers Risk Factors

 

Gülçin Karadeniz1


Özet:

Aile dayanıklılığı, aile üyelerinin zorluklarla başarılı bir şekilde baş ederek sıcaklık, destek ve uyum ile gelişmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu yapı, aileyi oluşturan bireylerin güçlerinden, kaynaklarından ve süreçlerinden etkilenebilmektedir. Güncel araştırmalar koronavirüs pandemisinin hayatımıza girmesiyle aile dinamiklerini etkileyen ve zorlayan birçok risk faktörüne vurgu yapmaktadırlar. Bu çalışmaların sonuçları dünya çapında yaşanan kaygının kökeni bir olsa da farklı ailelerin farklı baş etme tarzları olduğunu düşündürmektedir. Bu noktadan çıkışla, planlanan bu çalışmanın amacı, bir yılı dolan koronavirüs pandemisinde ailelerin sağlamlıklarını ne şekilde koruduklarının belirlenmesidir. Araştırmaya, evli olan 580 anne katılmıştır. Katılımcılar; demografik bilgi formu, Risk Faktörlerini Tarama Listesi ve Aile Yılmazlık Ölçeği’ni cevaplamışlardır. Araştırmadan elde eden bulgular COVID-19 sürecine risk faktörleri ile giren gruplarla risk faktörü bildirmeyen gruplar arasında aile dayanıklılığının anlamlı farklar gösterdiği yünündedir. Bu durum bir kez daha çözülmemiş meselelerle yeni bir bilinmezliğin içine girmenin dinamikleri daha da olumsuz etkilediğinin göstergesi olarak düşünülmektedir. Ailenin kendini iyileştirme gücünden yola çıkarak sosyal politikalar üretmek öncelikli mesele olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aile dayanıklılığı, risk faktörleri, COVİD19 pandemisi


1PhD, İstanbul 29 Mayıs University, Department of Psychology, Faculty of Letters, İstanbul – Turkey, gulcinkaradeniz@gmail.com, Orcid Id:  0000-0002-3315-8635

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: İstanbul 29 Mayıs University, Department of Psychology, Faculty of Letters, İstanbul – Turkey, E-mail: gulcinkaradeniz@gmail.com,

Date of Received/Geliş Tarihi: 02.02.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 05.09.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 13.10.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.12.2022

Citing/Referans Gösterimi: Karadeniz, G.  (2022). During the Coronavirus Pandemic Period Examining Family Resilience by Mothers Risk Factors, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(4): 352-360


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/