ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Türkçe Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

The Reliability and Validity Of Turkish Version Of Coronavirus Anxiety Scale

Hüdanur AKKUZU1, Fatıma Nurefşan YUMUŞAK2, Gülşen KARAMAN3, Nefise LADİKLİ4, Zeynep TÜRKKAN5, Erdi BAHADIR6


Özet:

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs (COVID-19), yayılma hızı ve mortalite oranları ile diğer koronavirüs salgınlarından ayrılmaktadır. Fiziksel sağlık yanında beraberinden getirdiği travmatik yaşantılar ile psikolojik sağlık üzerinde de etkili olan COVID-19, doğrudan veya dolaylı olarak bireylerde kaygıya neden olabilmektedir. Bu çalışmada COVID-19 kaynaklı kaygıyı ölçmek için geliştirilen Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Türk örneklemindeki güvenirlik ve geçerliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 793’ü kadın ve 383’ü erkek olmak üzere toplam 1176 kişi katılmıştır. Katılımcılara demografik veri formu, Koronavirüs Kaygı Ölçeği, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği ve Sağlık Bilişleri Anketi uygulanmıştır. Ölçeğin dil geçerliği için Türkçe’ye uygun madde çevirileri uzman görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi ölçeği tek faktörlü yapı sergilediğini göstermiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin yapısı araştırma örneklemi için uygun bulunmuştur. Ölçek maddelerinin yüksek ayırt ediciliğe sahip olduğu görülmüştür. Test-tekrar test ve ölçüt bağıntılı güvenirlik bulguları, ölçeğin yüksek güvenirlik değerine sahip olduğunu göstermiştir. Elde edilen veriler, Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Türk örneklemi için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Covıd19, Anksiyete, Anksiyete Değerlendirme Ölçeği

 

1Uzm. Klnk. Psk., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Doktora Öğrencisi, İstanbul, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000- 0002-8643-9684
2Uzm. Klnk. Psk., Serbest Araştırmacı, İstanbul, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0002-3620-1782
3Uzm. Klnk. Psk., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Doktora Öğrencisi, İstanbul, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000- 0002-9622-3713
4Ar. Gör., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002 1033- 7251
5Uzm. Klnk. Psk., Serbest Araştırmacı, İstanbul, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002-7142-0868
6Uzm. Klnk. Psk., Gümüşhane Devlet Hastanesi, Psikiyatri Polikliniği, Gümüşhane, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000 0002- 8404-1779
Address of correspondence/Yazışma adresi: Uzm. Klnk. Psk.Erdi Bahadır, Gümüşhane Devlet Hastanesi, Psikiyatri
Polikliniği, Gümüşhane. E-mail: erdibhdr@gmail.com
Date of Received/Geliş Tarihi: 11.06.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 14.07.2020, Date of Acceptance/Kabul
Tarihi: 21.07.2020 Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 27.07.2020
Citing/ Referans Gösterimi: Akkuzu, H., Yumuşak, F.N., Karaman, G., Ladikli, N., Türkkan Z., Bahadır, E. (2020).
Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Türkçe Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 2(2):
63-67 doi:10.35365/ctjpp.20.2.09


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).