Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.23.3.07


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


KOAH Popülasyonunda Koronavirüs Kaygısının Sosyodemografik Değişkenler açısından İncelenmesi

Examination of Coronavirus Anxiety in terms of Sociodemographic Variables in COPD Population

Fadime Tülücü1, Ayşe Reyhan Boğar2

Özet:

Bu kesitsel çalışma ile KOAH popülasyonunun Covid-19 pandemisine yönelik kaygıları ve sağlık hizmet sunumundaki değişikliklere adaptasyonları araştırılmıştır. Çalışma evrenini en az bir yıldır KOAH tanısı ile takipli olan 100 hasta oluşturmaktadır. Hastalar demografik özellikleri yanı sıra sigara alışkanlıkları, KOAH atak, ilaç kullanım ve hastane başvurularına yönelik soruları cevaplamışlardır. Pandemiye ait kaygıları, literatüre yeni tanıtılan  koronavirüs kaygı ölçeği (CAS) ile değerlendirilmiştir. Hasta populasyonunda; %64’ü geriatrik yaş grubunda, %80’i evli, %92’sinin düzenli geliri mevcut ve kadın erkek oranı eşit olarak tespit edilmiştir. Çalışmada cinsiyete, yaşa, medeni duruma, eğitim düzeyine, gelir düzeyine, birlikte yaşanılan kişilere göre koronavirüs kaygı düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. KOAH tanılı hastaların sigara içme, ilaç kullanımı, KOAH atak sayısı, hastaneye yatış sayısı, Covid-19 ile ilişkisi ve sağlık hizmeti alma durumuna göre koronavirüs kaygı düzeyinde anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Olguların, kronik bir hastalığa sahip olmaları nedeniyle yıllar içinde atak önleme becerileri geliştirmeleri, koronavirüse yönelik kaygılarını da yönetmelerine yardımcı olduğu düşünülmektedir. Hastaların yaklaşık yarısı pandemi sürecinde sağlık hizmeti almak için hastane başvurusundan kaçınıp, telefonla sağlık hizmeti alma alternatifini kullanmışlardır. Sağlık politikalarında detaylı olarak tasarlanacak tele-tıp uygulamaları ile hastaneye yatışlar azaltılabilir ve hastalık yönetimi kolaylaştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, KOAH, Koronavirüs kaygı ölçeği


1Dr., Near East University, Faculty of Medicine, Department of Thoracic Diseases, Nicosia-TRNC, fadime.tulucu@med.neu.edu.tr, Orcid ID: 0000-0001-9874-1461

2MSc, Cyprus Science University, Faculty of Economics, Administrative and Social Science, Department of Psychology, Kyrenia-TRNC, reyhanbogar@csu.edu.tr, Orcid ID: 0000-0001-5973-2837

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Fadime Tülücü, Faculty of Medicine, Department of Thoracic Diseases, Nicosia-TRNC, Email: fadime.tulucu@med.neu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 21.11.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 13.02.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 20.02.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 22.09.2023

Citing/Referans Gösterimi: Tülücü, F. & Boğar, A. R. (2023). Examination of Coronavirus Anxiety in terms of Sociodemographic Variables in COPD Population, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(3): 250-257


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/