Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.23.1.08


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Klinik Olmayan Popülasyonda Mükemmeliyetçilik Boyutlarının Sosyal Anksiyete ile İlişkisi

The Relationship of Dimensions of Perfectionism with Social Anxiety in Non-Clinical Population

Elif Yöyen1, Can Zoraloğlu2

Özet:

Bu araştırmada, mükemmeliyetçilik ve sosyal anksiyete arasındaki ilişki ile, Mükemmeliyetçilik Boyutlarının (MB) Sosyal Anksiyete Belirti (SAB) düzeylerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın örneklemi 18-65 yaşları (M 26.20, SD 10.32) arasında, anksiyete bozukluğu ve depresyon tanısı almamış 522 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (FÇBMÖ) ve Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği (LSKÖ) kullanılarak çevrimiçi toplanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 26.0 programı kullanılmıştır. FÇBMÖ ve LSKÖ’den elde edilen puanların demografik değişkenlere göre farklılaşmasını incelemek amacıyla Bağımsız Değişkenler T-testi Analizi ve ANOVA uygulanmıştır. FÇBMÖ ile LSKÖ’den elde edilen puanlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi adına Pearson’s Korelasyon ve Çok Yönlü Doğrusal Regresyon Analizleri uygulanmıştır. MB puanlarının SAB düzeylerine göre farklılaşmasının tespiti için MANOVA uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları, MB ile SAB arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. SAB düzeyi yüksek olan katılımcıların SAB düzeyi düşük olan katılımcılara kıyasla Mükemmeliyetçilik Boyutlarından Hatalara Aşırı İlgi (HAİ), Davranışlardan Şüphe (DŞ), Aile Beklentileri (AB) ve Ailesel Eleştiri (AE) boyutlarında daha yüksek puanlar aldıkları saptanmıştır. Ayrıca HAİ, DŞ ve AB boyutlarının SAB’ın pozitif yönde anlamlı yordayıcıları olduğu saptanmıştır. Çalışma sonucu SAB’ı yüksek olan bireylerin işlevsel olmayan inançlarının bulunduğunu göstermektedir. Bu inançlar kendilerine yönelik mükemmeliyetçi beklentiler, sosyal performans için aşırı yüksek standartlar ile sosyal değerlendirmeyle ilgili koşula bağlı inançlardır. Bu bulgu klinik olmayan popülasyonda SAB tanısı için eşik altı belirtiler olarak yorumlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Mükemmelliyetçilik, Mükemmelliyetçilik Boyutları, Sosyal Anksiyete


1PhD, Assoc. Prof., Sakarya University, Faculty of Arts and Science, Department of Psychology, Sakarya-Turkey, elifguneri@gmail.com, Orcid; 0000-0002-0539-9263

2Psychologist, Marmara University Institute of Social Sciences İstanul- Turkey, Orcid; 0000-0001-5248-4113

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Elif Yöyen, Sakarya University Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology Kemalpaşa Esentepe Campus, University Cd., 54050 Serdivan/Sakarya- Turkey, E-mail: elifguneri@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 14.06.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 13.12.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 18.12.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.03.2023

Citing/Referans Gösterimi: Yöyen, E. & Zoraloğlu, C. (2023). The Relationship of Dimensions of Perfectionism with Social Anxiety in Non-Clinical Population, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(1): 67-73


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/