Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.21.2.09


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


KKTC’de Vücut Geliştiren Erkeklerin Beden İmajı, Kas Dismorfisi ve Narsisistik Özellikleri

Body Image, Muscle Dysmorphia and Narcissistic Characteristics of Bodybuilder Males in TRNC

 

Bingül Subaşı Harmancı1, Zihniye Okray2


Özet:

Son dönemde erkek bireyler tarafından en fazla ilgi gösterilen spor dallarından bir tanesi vücut geliştirmedir. Vücut geliştirme erkeklikle özdeşleşen, kaslı olma, fiziksel görünümün büyümesi, güçlü ve yetkin olma gibi birçok özelliği içeren spor etkinliklerinden bir tanesidir. Bu çalışma KKTC, erkek vücut geliştiricilerde kas algısı bozukluğu, narsisistik kişilik özellikleri ve beden algısı bozukluğunu incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya 63 vücut geliştiren ve 65 sedanter erkek birey katılmıştır. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, KAB-E, NKE ve BAÖ kullanılarak toplanmıştır. Çalışma bulguları erkek vücut geliştiricilerin KAB-E toplam puanının ve envanterin BAÖ, Gİ ve İB alt boyutlarından aldıkları puanların sedanter bireylerden istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bir diğer bulgusu, vücut geliştiricilerin NKE aldıkları puanların ve BAÖ puanlarının sedanter bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir. Çalışmanın dikkat çekici bir başka sonucu ise vücut geliştiren bireylerin BAÖ’nden aldıkları puanların KAB’nde yer alan BÖA, Gİ ve İB puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilmiştir. Çalışma bulguları daha kaslı ve güçlü olma arzusu arttıkça bedenini olumlu algılama derecesi azalmaldığını, vücut geliştirenlerin beden memnuniyetisizliği ile fiziksel görünüşleri arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Bir başka anlatımla sedanter bireyler beden algılarından memnunken vücut geliştirenlerin beden algıları ile ilgili memnuniyetsizliği vardır. Bu bulgu sonucunda vücut geliştiren bireylerin bu memnuniyetsizlik sonucunda vücut geliştirme sporuna yöneldikleri söylenebilir. Ayrıca vücut geliştiren erkeklerin beden memnuniyetsizliği ile KAB’nun ilişkili olabileceği ayrıca beden memnuniyetsizliğinin KAB gelişimini etkileyebilecek bir etken olduğu, arzuladıkları ideal bedene sahip olabilmek için de vücut geliştirme sporuna yöneldikleri söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Vücut Geliştirme, Kas Algısı Bozukluğu, Narsisitik Kişilik Özelliği, Beden Algısı

 

1PhD., Near East University, Faculty of Arts and Science, Department of Psychology., Lefkoşa-Cyprus, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0003-3633-622X

2Assoc. Prof., European University of Lefke, Faculty of Arts and Science, Department of Psychology, Lefkoşa-Cyprus, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0002-9117-4991

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Near East University, Faculty of Arts and Science, Department of Psychology, Lefkoşa-Cyprus. E-mail: bingul.subasi@neu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 11.03.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 19.04.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 26.04.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 05.05.2021

Citing/Referans Gösterimi: Subaşı Harmancı, B., Okray, Z. (2021). Body Image, Muscle Dysmorphia and Narcissistic Characteristics of Bodybuilder Males in TRNC., Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(2): 82-90.


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/