Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.23.2.05


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Kişilerarası Sorunların Yordayıcıları Olarak Çocukluk Çağı Travmaları, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Psikolojik Sağlamlık

Childhood Traumas, Emotional Differences and Resilience as Predictives of Interpersonal Problems

 

Elif Yöyen1, Umut Bozacı2

Özet:

Bu çalışma klinik olmayan yetişkin örnekleminde çocukluk çağı travmaları, duygu düzenleme güçlüğü ve psikolojik sağlamlığın, kişilerarası sorunlarda yordayıcılık rolünü değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. 18-60 yaş arasında, 313 kadın ve 110 erkek olmak üzere toplam 423 katılımcının oluşturduğu örneklem grubunun verileri Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ-33), Kişilerarası Problemler Envanteri (KPE), Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği- Kısa Form (DDGÖ-16), Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ) ve Sosyodemografik Veri Formu kullanılarak toplanmıştır. Değişkenlerin yordayıcılığı çoklu regresyon ve basit regresyon analizleri kullanılarak yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kişilerarası sorunların yordayıcılığında çocukluk çağı travmaları varyansın %20.9’unu, duygu düzenleme güçlüğü varyansın %39’unu ve psikolojik sağlamlık varyansın %01.0’nı açıklamaktadır. Kişilerarası sorunların yordayıcılığında çocukluk çağı travmaları sırası ile duygusal istismar, duygusal ihmal, cinsel istismar, fiziksel ihmal; duygu düzenleme güçlüğü alt boyutları ise sırasıyla açıklık, kabul etmeme ve stratejiler şeklinde sıralanmaktadır. Araştırmanın bulguları klinik çalışmalarda terapötik sürece ek olarak sağlıklı popülasyonda yürütülecek psikoeğitimlere ve sağlık politikalarına katkı sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kişilerarası Sorunlar, Duygu Düzenleme, Çocukluk Çağı Travmaları, Psikolojik Sağlamlık


1Assoc. Prof, Sakarya University, Faculty of humanities and social sciences, Department of Psychology, Sakarya-Turkey, elifyoyen@sakarya.edu.tr, Orcid; 0000-0002-0539-9263

2Clinical Psychologist, Marmara-Turkey, Umutbozaci@gmail.com Orcid: 0000-0002-9678-0210

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Elif Yöyen, Sakarya University, Faculty of humanities and social sciences, Department of Psychology, Sakarya-Turkey, E-mail: elifyoyen@sakarya.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 14.06.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 29.03.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 19.05.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 17.06.2023

Citing/Referans Gösterimi: Yöyen, E. & Bozacı, U. (2023). Childhood Traumas, Emotional Differences and Resilience as Predictives of Interpersonal Problems, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(2): 129-139


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/