Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.23.1.03


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Kırsal Kesimde Yaşayan Gebelerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Determination of Anxiety Levels of Pregnant Women Living in Rural Areas

Sezer Avcı1, Dilek Kaytan2

Özet:

Araştırma Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde yer alan bir ilin bir ilçesindeki köylerinde yaşayan gebelerin kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. Araştırma Aralık 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında 16., 22. ve 35. haftada olan 230 gebeyle yapılmıştır. Veri toplama araçları “Gebe Tanıtım Formu” ve “Cambridge Kaygı Ölçeği (CKÖ)” nden oluşmaktadır. Veriler bilgisayar ortamında sayı, yüzde, ortalama, standart sapma varyans analizi, Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. Gebeliği 16. haftada olan gebelerin eşlerinin yaş grubuyla, ev halkı hane sayısıyla, gelir durumlarıyla ve gebelik sayısıyla CKÖ’nden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farkın olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Şu anki gebeliğinde riskli durumu olduğunu ifade eden 16., 22. ve 35. haftada olan tüm gebelerin CKÖ puan ortalamaları gebeliğinde riskli durum olmadığını ifade edenlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olarak bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak gebelik haftası arttıkça gebelerin kaygı düzeyinin arttığı ve gebelerde kaygıyı arttıran bazı değişkenlerin olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanları, gebedeki kaygıya sebep olan durumları belirleyip ona göre duyarlı davranmalı, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermelidir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Kaygı, Kırsal Bölge


*This research was presented as an oral presentation at the 7th International 18th National Nursing Congress hosted by Necmettin Erbakan University on September 22-25, 2022.

 

1Assist. Prof., Hasan Kalyoncu University, Faculty of Health Science, Nursing Department, Gaziantep-Turkey, sezer.2744@gmail.com Orcid; 0000-0003-3575-4585

2Midwifery, Cakallı Hasanaga Health House, Kahramanmaras-Turkey, dilek.dlk361@gmail.com, Orcid; 0000-0002-0029-3128

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Sezer Avcı, Hasan Kalyoncu University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, E-mail: sezer.2744@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 17.02.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 15.08.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 02.01.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.03.2023

Citing/Referans Gösterimi: Avcı, S. & Kaytan, D. (2023). Determination of Anxiety Levels of Pregnant Women Living in Rural Areas, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(1): 25-33


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/