Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.23.1.07


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Kimlik Krizi ve Kişilik Bozuklukları: Otantikliğin Aracı Rolü

Identity Crises and Personality Disorders: Mediator Role of Authenticity

Faik Taşçı1, Yusuf Bilge2

Özet:

Bu çalışmanın amacı Erikson’un Psikososyal Kişilik Kuramına göre hayat boyu devam eden kimlik inşasının kişilik bozuklukları ile olan ilişkisinde kişinin kendi kimliğine uygun hareket edebilme kapasitesi olarak tarif edilebilecek otantikliğin aracı rolünü incelemektir. Yaş aralığı 18-79 (Ort.= 34.83, SS. = 11.71) olan 230’u kadın (%53.6) ve 199’u erkek (%46.4) olmak üzere toplam 429 kişinin katıldığı çalışma,  kesitsel bir tarama çalışmasıdır. Analiz sonuçlarına göre tüm değişkenler birbirleriyle anlamlı ve güçlü ilişkiler gösterirken bağlılık temel gücü ile kişilik bozukluğu kümeleri arasındaki ilişkide otantikliğin kısmi aracı etkisi olduğu bulunmuştur. Bulgular, Erikson’un yaşam boyu devam eden kimlik ve kişilik gelişimi iddiası ile varoluşçu yaklaşımdaki dinamik otantiklik anlayışının birbirini tamamlar nitelikte olduklarını ve bunların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmemesi durumunda ise patolojinin ortaya çıktığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: kimlik, kimlik krizi, otantiklik, kişilik bozuklukları


* This study is produced from the master’s thesis titled “Investigation of Personality Disorders in DSM-5 in terms of Psychosocial Developmental Periods and Existential Authenticity”

 

1Research Asst., İstanbul Zaim University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Istanbul-Turkey, faik.tasci@izu.edu.tr, Orcid; 0000-0001-8049-1329

2Assoc. Prof, İstanbul Zaim University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Istanbul-Turkey, yusuf.bilge@izu.edu.tr, Orcid; 0000-0003-2754-9119

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Faik Taşçı, İstanbul Zaim University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Istanbul-Turkey, E-mail: faik.tasci@izu.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 20.02.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 20.06.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 20.02.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.03.2023

Citing/Referans Gösterimi: Taşçı, F. & Bilge, Y. (2023). Identity Crises and Personality Disorders: Mediator Role of Authenticity, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(1): 58-66


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/