Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.23.2.01


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Kendini Susturma ve Genel Sıkıntı Arasındaki İlişki: Benlik Saygısı Aracı Bir Rol Oynuyor Mu?

The Relationship Between Self-Silencing and General Distress: Does Self-Esteem Play a Mediating Role?

Meva Demir Kaya1, Feridun Kaya2

Özet:

Bu çalışmanın ilk amacı, Kendini Susturma Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliğini Türk örnekleminde test etmektir. Çalışmanın ikinci amacı ise, kendini susturma ve genel sıkıntı arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu olası ilişki üzerinde benlik saygısının aracı rolünü araştırmaktır. Çalışmaya 427 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların yaşları 18 ile 31 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 20.70’dir. Katılımcılara Kendini Susturma Ölçeği, İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği, Depresyon, Kaygı ve Stres Ölçeği (DASS) ve bir kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Araştırmada DFA ve regresyon temelli aracılık analizleri yürütülmüştür. DFA sonucuna göre ölçeğin 29 maddelik yapısı Türk örnekleminde doğrulanmıştır. Bulgulara göre, kendini susturma ile benlik saygısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öte yandan, kendini susturma ile depresyon, kaygı ve stres arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre, kendini susturma ile depresyon, kaygı ve stres arasındaki ilişkide benlik saygısı aracılık rolü üstlenmiştir. Diğer bir ifade ile kendini susturmanın depresyon, anksiyete ve stress üzerinde hem doğrudan etkileri hem de benlik saygısı aracılığıyla dolaylı etkilerinin anlamlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kendini susturma, Benlik saygısı, Depresyon, Anksiyete, Stres


1Asst. Prof., Ataturk University, Faculty of Letters, Department of Psychology, Erzurum-Türkiye, meva.demir@atauni.edu.tr, Orcid; 0000-0002-1174-6305

2Asst. Prof., Ataturk University, Faculty of Letters, Department of Psychology, Erzurum-Türkiye, feridunkaya25@gmail.com, Orcid; 0000-0001-9549-6691

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Feridun Kaya, Ataturk University, Faculty of Letters, Department of Psychology, Erzurum-Türkiye, E-mail: feridunkaya25@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 14.07.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 05.09.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 13.04.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 17.06.2023

Citing/Referans Gösterimi: Demir-Kaya, M. & Kaya, F. (2023). The Relationship Between Self-Silencing and General Distress: Does Self-Esteem Play a Mediating Role?. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(2): 95-104


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/