Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.3

Doi:10.35365/ctjpp.22.3.07


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Kadınlarda Affetme ve Toleransın Depresyon ile İlişkisi

The Relationship of Forgiveness and Tolerance with Depression in Women

 

Hilal Seki Öz1


Özet:

Kadınlarda depresyon prevelansı erkeklere göre daha yaygındır. Bu durum sadece biyolojik farklılıklar ile açıklanamamakta, kadının toplumdaki konumuna vurgu yapılarak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan bu araştırma ile kadınlarda affetme ve toleransın depresyon ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırma online olarak Haziran 2020’de gerçekleştirilmiş ve 414 kadın katılmıştır. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, Affedicilik Ölçeği, Tolerans Ölçeği ve DAS-21-Depresyon alt boyutu ile toplanmıştır. Araştırmada 45 ve üstü yaşta olanların, evlilik yılı 12 ve üstü olanların, çalışanların, ekonomik durumu orta olanların affetme; lisansüstü eğitimi olanların, bekarların, ekonomik durumu iyi olanların ve aile içi iletişimi orta olanların tolerans; 18-26 yaş grubunda, lise mezuniyeti olanların, bekar olanların, ekonomik durumu kötü olanların, geniş aileye sahip olanların, aile iletişimi kötü olanların ve bir kriz yaşayanların depresyon puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir (p<.05). Affetme ve depresyon arasında zayıf düzeyde negatif yönlü, affetme ve tolerans arasında ise zayıf düzeyde pozitif yönlü ilişki varken; tolerans ve depresyon arasında önemli bir ilişki saptanmamıştır (p<.001). Araştırma sonuçlarına göre kadınların depresif duygulara yol açan olumsuz yükten kurtulmalarında affetmenin yardımcı olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, affetme, tolerans, depresyon


1Asist. Prof., Kırşehir Ahi Evran University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Kırşehir, Turkey. hilalseki@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-2228-9805

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Hilal Seki Öz, Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey, E-mail: hilalseki@hotmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 15.12.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 12.06.2022 Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 19.06.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 13.09.2022

Citing/Referans Gösterimi: Seki-Öz, H. (2022). The Relationship of Forgiveness and Tolerance with Depression in Women, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(3): 271-277


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/