Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.23.1.01


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


İntihar Olgusunda Psikolojik Özelliklerin İncelenmesi

Research of Psychological Characteristics in the Case of Suicide

Merve Keleş1, Elif Yöyen2, Fatih Bal3

Özet:

İntihar davranışı yaşam boyu meydana gelen küresel bir durumdur. Bu araştırma, intihar girişiminde bulunan, intihar düşüncesi olan ve intihar düşüncesi veya girişimi olmayan bireylerin psikolojik özelliklerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın örnekleminde yaşları 18-55 arasında değişen 482 kişi yer almıştır. Örneklemin 108’inin intihar girişimi, 197’sinin yalnızca intihar düşüncesi vardır ve 177’si intihar düşüncesi ve girişimi yoktur.  Araştırmanın veri toplama araçları Demografik Bilgi Formu, Edinilmiş İntihar Yeterliliği-Ölüm Korkusuzluğu Ölçeği, Kişilerarası İhtiyaçlar Anketi İntihar Olasılığı Ölçeği, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, Psikolojik Acı Ölçeği, Genel Tutumlar ve İnanışlar Ölçeği-Kısa Formu’dur. Üç bağımsız grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson Ki-Kare, sürekli değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarında intihar girişiminde bulunanların öfke/dürtüsellik, kişilerarası ihtiyaçlar, algılanan başkalarına yük olma, edinilmiş intihar yeterliliği, depresyon ve psikolojik acı puanlarının, intihar düşüncesi olanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<.001). İntihar düşüncesi olan katılımcılar da ise umutsuzluk, engellenmiş aidiyat, durumluk ve sürekli kaygı puanları intihar düşüncesi olmayan katılımcılardan daha yüksektir (p<.05). Ek olarak kadınlara daha fazla intihar girişimi, erkeklerde ise daha fazla intihar düşüncesi izlenmektedir. İntihar girişiminde veya düşüncesinde psikolojik destek almayanların ve psikiyatrik ilaç kullanmayanların oranı daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: İntihar, İntihar Düşüncesi, İntihar Girişimi


1Research Assistant, Texas Tech University, College of Education, Texas-USA, mkeles@ttu.edu, Orcid; 0000-0002-0733-9360

2Assoc. Prof, Sakarya University, Department of Psychology, Sakarya-Turkey, elifyoyen@sakarya.edu.tr, Orcid; 0000-0002-0539-9263

3Assoc. Prof, Sakarya University, Department of Psychology, Sakarya-Turkey, fatihbal@sakarya.edu.tr, Orcid: 0000-0002-9974-2033

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Merve Keleş, Texas Tech University, College of Education, Texas-USA, E-mail: mkeles@ttu.edu

Date of Received/Geliş Tarihi: 29.12.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 06.03.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 15.03.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.03.2023

Citing/Referans Gösterimi: Keleş, M., Yöyen, E. & Bal, F. (2023). Research of Psychological Characteristics in the Case of Suicide, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(1): 3-12


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/