Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.21.1.07


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


İlişki Doyumu ve Yükleme Biçimleri İlişkisi: Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Aracı Rolü

Relationship Satisfaction and Attributıon Types Relationship: The Mediating Role of Positive and Negative Emotion

 

Gizem Özen1, Ferzan Curun2


Özet:

Bu araştırmanın amacı, ilişki doyumu ve yükleme biçimleri arasındaki ilişkide olumlu ve olumsuz duygulanımın aracı rolünü incelemektir. Araştırmaya 22-53 yaş aralığında, evli veya romantik ilişkisi olan bekar 261 kişi katılmıştır. Katılımcılara Google Form aracılığı ve yüz yüze katılım yoluyla ulaşılmıştır. Verileri toplamak amacıyla bu araştırmada Demografik Bilgi Formu, İlişki Yükleme Ölçeği, İlişki Doyum Ölçeği ve Olumlu- Olumsuz Duygulanım Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında ise öncelikle değişkenler arası ilişkileri incelemek amacıyla Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Analizi yapılmıştır. Daha sonra, yükleme biçimlerinin ilişki doyumu üzerinde olumlu ve olumsuz duygulanımın aracı etkisi araştırılırken öncelikle tekil ilişkilere bakılmış, sonrasında ise aracılık modellenmiştir. Beklentilerle tutarlı olarak çalışmanın değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca nedensel yüklemeler ile ilişki doyumu arasındaki ilişkide olumsuz duygulanım, sorumluluk yüklemeleri ile ilişki doyumu arasındaki ilişkide ise olumlu ve olumsuz duygulanım anlamlı düzeyde kısmi aracılık etmiştir. Sonuçlar alanyazın temelinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlişki Doyumu, Yükleme Biçimleri, Olumlu-Olumsuz Duygulanım


1 MSc., Maltepe University, Clinical Psychology Master’s Program, İstanbul-Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0001-5574-8065.

2Assoc. Prof. Dr., Maltepe University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology (English), İstanbul-Turkey. Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0002-9221-2822.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Maltepe University, Clinical Psychology Master’s Program, İstanbul, Turkey E-mail: gzmm.oznn@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 18.06.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 24.09.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 05.11.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 09.03.2022

Citing/Referans Gösterimi: Özen, G. & Curun, F.  (2022). Relationshıp Satisfaction and Attributıon Types Relationship: The Mediating Role of Positive and Negative Emotion, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(1):65-74


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/