Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, Online First

htpp://doi.org/10.35365/ctjpp.22.2.02


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


İhtiyaç Doyumu, Yaşam Amaçları ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Öz-Kontrol ve Amaçlar için Mücadelenin Aracı Rolü

The Mediating Role of Self-Control and Goal Striving in the Relationship Between Need Satisfaction, Life Goals and Internet Addiction

 

Sena Güme1, Ali Eryılmaz2


Özet:

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin ihtiyaç doyumu ve yaşam amaçları ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkide, öz-kontrol ve amaçlarla mücadelenin aracılık rolü incelenmiştir. Araştırmaya, 320 üniversite öğrencisi (274 kadın ve 46 erkek) katılmıştır. Araştırmada, “İhtiyaç Doyumu Ölçeği”, “Pozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeği”, “Kısa Öz-Kontrol Ölçeği”, “Amaçlar İçin Mücadele Ölçeği”, “İnternet Bağımlılığı Testi” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Öngörülen modeli test etmek için yapısal eşitlik modeli ve bootstrapping kullanılmıştır. Yapısal eşitlik modeli sonucunda ihtiyaç doyumu ile internet bağımlılığı arasında öz-kontrol ve amaçlarla mücadelenin tam aracılık, yine yaşam amaçları ile internet bağımlılığı arasında öz-kontrol ve amaçlarla mücadelenin tam aracılık etkisi olduğu bulunmuştur. Araştırmanın bulguları, alanyazın ve araştırmalar ışığında tartışılarak öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Yaşam Amaçları, Öz-Kontrol, İhtiyaç Doyumu, Amaçlar İçin Mücadele


1Res. Assist., Istanbul Medipol University, Department of Guidance and Psychological Counseling, Istanbul, Turkey, sena.gume@gmail.com, Orchid ID: 0000-0002-2696-0304

2Prof., Yıldız Technical University, Department of Guidance and Psychological Counseling, Istanbul-Turkey, erali76@hotmail.com, Orchid ID: 0000-0001-9301-5946

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Sena Güme, Istanbul Medipol University South Campus, İstanbul-Turkey, E-mail: sena.gume@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 07.10.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 27.12.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 31.03.2022

Citing/Referans Gösterimi: Güme, S., & Eryılmaz, A. (2022). The Mediating Role of Self-Control and Goal Striving in the Relationship Between Need Satisfaction, Life Goals and Internet Addiction, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 1-10, Published Online March 31, 2022. Doi:10.35365/ctjpp.22.2.02


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/