Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.2 Issue.3

Doi: 10.35365/ctjpp.20.03.21


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Stres İle Üniversiteye Uyum Düzeyleri ve Akademik Genel Not Ortalamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

An Investigation The Perceived Stress, University Adjustment Levels and Academic Grade Average of Freshman Nursing Unıversity Students

 

Ayfer Öztürk


Özet:

Öğrencilerin üniversitenin ilk yılında yaşadıkları yoğun stres ve uyum sorunları literatürde ilgi gören önemli konulardır. Bu çalışmada üniversiteye yeni başlayan hemşirelik bölümü öğrencilerinin algıladıkları stres ve üniversiteye uyum düzeyleri ile akademik genel not ortalamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmaya 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Hemşirelik bölümünde öğrenim gören bütün birinci sınıf öğrencileri (n=70) katılmıştır. Araştırma verileri Öğrenci Demografik Bilgi Formu, Algılanan Stres Ölçeği ve Üniversiteye Uyum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 19.35±2.82 yıldır. Öğrencilerin, %67.6’sı kız, %98.5’i ise bekardır. Öğrencilerin üniversiteye uyum puan ortalamaları 93,80±15,63; algılanan stres düzeyi puan ortalamaları ise 26,17±5,76 olarak bulunmuştur. Algılanan stres ile üniversiteye uyum düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır (r=-0.46, p<0.01). Öğrencilerin akademik genel not ortalamaları ile üniversiteye uyum ve algıladıkları stres arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Bu çalışmada üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin algıladıkları stresin yüksek olduğu ve uyum olumsuz etkilediği bulunmuştur. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere oryantasyon programlarının uygulanması, üniversite ve ilgili fakültelerin rehberlik ve psikolojik danışma komisyonları faaliyetleri kapsamında danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve stresi yönetmeye yönelik eğitimler verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Stres, Hemşirelik, Üniversite Öğrencileri, Üniversite Yaşamına Uyum, Akademik Genel Not Ortalaması

 

Assistant Professor of Nursing Department, Faculty of Health Sciences, Bartın University, Bartın, Turkey, Orcid İd: https://orcid.org/  0000-0002-3092-0671

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Nursing Department, Faculty of Health Sciences, Bartın University, Bartın, Turkey, E-mail: ayferozturk.83@yahoo.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 19.08.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 16.10.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 16.11.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 27.11.2020

Citing/Referans Gösterimi: Öztürk, A. (2020). An Investigation The Perceived Stress, Unıversity Adjustment Levels and Academic Grade Average of Freshman Nursing University Students., Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2(3): 155-62.


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).