ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Genç Yetişkinlerde Sosyal Kimlik ve Yardım Etme Davranışı Arasındaki İlişkide Empatinin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi

Investigation of Empathy as a Moderator of the Relationship Between Social Identity and Helping Behavior in Young Adults

 

Elvan KİREMİTÇİ CANIOZ1, Hamit COŞKUN2


Özet:
Bu çalışmanın amacı, sosyal kimliğin empati ve yardım etme davranışı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla değişkenler incelendiğinde, sosyal kimliğin bireyin toplum içerisindeki kimliği olduğu bilinmektedir. Yardım etme davranışını en çok etkileyen değişkenlerden biri olan empati, bireyin bir başkasının yaşadığı duyguyu hissetmesi ve düşüncesini anlaması olarak ifade edilmektedir. Yardım etme davranışı ise, bireyin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayan olumlu sosyal davranışlardan biridir. Bu çalışmada katılımcılar üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan Türk, Suriyeli ve Yunan grup olmak üzere üç farklı sosyal kimlik manipülasyonu yapılmıştır. Katılımcılara, yardımlarına ihtiyacı olduğunu belirten ve beş farklı uzman görüşü alınarak hazırlanan, üç farklı üniversite öğrencisine ait metinler verilmiştir. Katılımcıların empati puanları, Temel Empati Ölçeği (TEÖ) yardımı ile ölçülmüştür. Yardım etme davranışı ise, araştırmacılar tarafından hazırlanan Yardım Metni ile ölçülmüş, manipülasyon sırasında bahsedilen öğrenciye yönelik ifadeler verilmiş ve ardından, bu öğrencinin ihtiyacı olan miktara sahip olsalar ne kadarını onunla paylaşacakları sorulmuştur. Bulgular incelendiğinde, sosyal kimliğe bağlı olarak katılımcıların empati puanlarının ve yardım etme davranışlarının yardım edilenin kimliğine göre anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca, sosyal kimliğin yardım etme davranışı üzerindeki etkisinde empatinin düzenleyici rolü olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Kimlik, Empati, Yardım Etme Davranışı, Pozitif Psikoloji, Prososyal Davranış

 

1Asst. Prof., Balikesir University, Department of Psychology, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0003-4733-4780
2Prof., Bolu Abant Izzet Baysal University, Department of Psychology, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002-5509-8717.
Address of correspondence/Yazışma Adresi: Dr. Öğretim Üyesi Elvan Kiremitci Canioz. Balikesir University, Department of Psychology, Turkey. E.mail: kiremitci.elvan@gmail.com
Date of Received/Geliş Tarihi: 16.03.2020, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 11.05.2020, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 16.05.2020, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 27.07.2020
Citing/ Referans Gösterimi: Kiremitçi Canıoz, E. ve Çoşkun, H. (2020). Investigation of Empathy as a Moderator of the
Relationship Between Social Identity and Helping Behavior in Young Adults. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi,
2(2): 75-81 doi:10.35365/ctjpp.20.02.11


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).