Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.22.4.05


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Genç Yetişkinlerde Özgünlük ve Öznel İyi Oluş Arasındaki ilişkide Öz-Bilincin Aracı rolü

The Mediating Role of Self-Consciousness in the Relationship Between Authenticity and Subjective Well-Being in Young Adults

 

Nuran Odabaşı1, Ferzan Curun2


Özet:

Bu araştırmanın amacı, otantiklik ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkide öz-bilincin (alt faktörleri kendini düşünme, içsel öz-farkındalık, stil bilinçliliği, görünüm bilinçliliği ve sosyal anksiyete) aracı rolünü incelemektir. Araştırmaya 20-40 yaş aralığında 305 genç yetişkin (182 kadın ve 123 erkek) katılmıştır. Katılımcılara Google Forms aracılığı ile ulaşılmıştır. Verileri toplamak amacıyla bu araştırmada Demografik Bilgi Formu, Otantiklik Ölçeği, Öznel İyi Oluş Ölçeği ve Öz-bilinç Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında ise öncelikle değişkenler arası ilişkileri incelemek amacıyla Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Analizi yapılmıştır.  Ardından çalışmanın temel amacını test etmek için PROCESS Macro kullanılarak aracılık analizleri yapılmıştır. Beklentilerle tutarlı olarak çalışmanın değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sonuçlar incelendiğinde bireyin otantiklik düzeyi ile öznel iyi oluş düzeyi arasındaki ilişkide içsel öz-farkındalık, stil bilinçliliği, görünüm bilinçliliği ve sosyal anksiyetenin kısmi aracılık ettiği sonucuna varılmıştır. Sonuçlar alan yazın temelinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özgünlük, öznel iyi oluş, öz-bilinç


1Proficient Psychologist, Cevdet Şamikoğlu Ortaokulu, İstanbul-Turkey, nrnkzu@gmail.com, Orcid Id: 0000-0001-5395-3006

2Assoc. Prof., Maltepe University, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, İstanbul-Turkey, ferzancurun@maltepe.edu.tr, Orcid Id:  0000-0002-9221-2822.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Maltepe University, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, İstanbul – Turkey, E-mail: ferzancurun@maltepe.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 24.11.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 16.10.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 27.10.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.12.2022

Citing/Referans Gösterimi: Odabaşı, N. & Curun, F.  (2022). The Mediating Role of Self-Consciousness in the Relationship Between Authenticity and Subjective Well-Being in Young Adults, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(4): 340-351


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/