Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.22.4.07


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Fibromiyalji Tanılı Bireylerin Ağrı Düzeyleri, Yaşam Kaliteleri ve Duyguları İfade Etme Becerileri Üzerinde Psikodramanın Etkisi

Effect of Psychodrama on Fibromyalgia Patients’ Pain Levels, Quality of Life, and Skills of Expressing Emotions

 

Özlem Şener1


Özet:

Bu araştırmada FMS hastalarında psikodrama grup psikoterapisinin etkililiğinin sınanması ve üyelerin FMS’nin psikolojik kökenleri hakkında farkındalık geliştirmeleri, duygularını ifade etme becerileri kazanmaları ve yaşam kalitelerinin artması hedeflenmiştir. Bu araştırma, psikodrama oturumlarına katılan FMS tanılı 9 kadın üye ile gerçekleştirilen kontrol grupsuz deneysel desenli bir araştırmadır. Araştırmanın bulguları için Kişisel Bilgi Formu, SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği, Visüel Analog Skala (VAS), Duyguları İfade Etme Ölçeği (DİEÖ) kullanılmış ve non-parametrik ölçümler yapılmış ve elde edilen verilere göre grubun ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmiştir. Grup üyelerinin psikodrama oturumları sonunda, öncesine göre görsel ağrı analog düzeylerinde azalma gözlenirken yaşam kalitesi ve bunun alt boyutları olan fiziksel, sosyal işlevlerde ve rollerde, mental sağlık, canlılık ve genel sağlık algısında ve duygularını ifade etme becerilerinde pozitif yönde anlamlı artış tespit edilmiştir. Sonuç olarak, psikodrama oturumları sonunda FMS’li üyelerin ağrıları azalırken, duygularını ifade etme becerileri ve genel yaşam kaliteleri artmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fibromyalji, Psikojenik Ağrı, Psikodrama, Duygu İfade Etme


1Assist. Prof., İstanbul Aydın University, Department of Counseling and Guidance, İstanbul-Turkey, ozlemsener@aydin.edu.tr, Orcid Id: 0000-0002-0081-7374

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: İstanbul Aydın University, Department of Counseling and Guidance, İstanbul-Turkey, Kyrenia-TRNC, E-mail: ozlemsener@aydin.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 19.09.2022, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 22.10.2022, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 30.10.2022, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 06.12.2022

Citing/Referans Gösterimi: Şener, Ö. (2022). Effect of Psychodrama on Fibromyalgia Patients’ Pain Levels, Quality of Life, and Skills of Expressing Emotions, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(4): 361-369


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/