Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.21.4.28


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Evli Kadınlarda Ayrılık Anksiyetesi, Evlilik Uyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

Investigation of the Relationship Between Separation Anxiety, Marital Adjustment and Life Satisfaction in Married Women

 

Kahraman Güler 1


Özet:

Bu araştırmada evli olan kadınlarda ayrılık anksiyetesi ile evlilik uyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modeli baz alınarak uygulanmıştır. Örneklem seçimi basit-rastgele örneklem seçim türü kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini çeşitli illerde yaşayan 23-63 yaş arası evli çiftler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul’da yaşayan 23-63 yaş arası 200 evli birey oluşturmaktadır. Katılımcıların hepsi çeşitli illerden rastgele bir şekilde seçilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçekler arasında sırasıyla Evlilik Uyum Ölçeği, Yetişkin Ayrılık Anksiyetesi Envanteri ve Diener Yaşam Doyum Ölçeği bulunmaktadır. Evlilikte Uyum Ölçeği ile Diener Yaşam Doyum Ölçeği puanlarında orta seviyede ve pozitif yönde ilintili bulunmuştur (r=.378, p<.01). Yetişkinlerde Ayrılık Anksiyetesi Ölçeği toplam puanı ile Diener Yaşam Doyum Ölçeği puanı arasında zayıf ve negatif olarak ilintili bulunmuştur (r=-.214, p<.01).  Yetişkinlerde Ayrılık Anksiyetesi Ölçeği puanı ile Evlilikte Uyum Ölçeği puanlarında zayıf düzeyde ve negatif olarak ilintili bulunmuştur (r=-.289, p<.01).

Anahtar Kelimeler: Ayrılık Anksiyetesi, Yaşam Doyumu, Evlilik Uyumu


1PhD, İstanbul Aydın University, Department of Psychology, İstanbul, Türkiye, kahramanguler@aydin.edu.tr Orcid; 0000-0002-0049-0658.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Kahraman Güler, İstanbul Aydın University, Department of Psychology, İstanbul, Türkiye, E-mail: kahramanguler@aydin.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 08.09.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 23.09.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 06.10.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.12.2021

Citing/Referans Gösterimi: Güler, K. (2021). Investigation of the Relationship between Separation Anxiety, Marital Adjustment and Life Satisfaction in Married Women, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(4): 272-278


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/