Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.21.1.10


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Ev Kadınlarında Tükenmişlik ve Somatizasyon: Depresyonun Yordayıcıları

Housewife Burnout and Somatization: Predictors of Depression

 

Selin Karaköse1, Ayşe Nehir Ulusoy2


Özet:

Öncül belirtilerinden biri somatik semptomlar olan depresyonun, evli ve çalışmayan kadınlarda daha yaygın görüldüğü bilinmektedir. Ev kadınlarında depresyon  araştırmacıların sıklıkla üzerinde çalıştığı bir konu olsa da, alan yazına son yıllarda kazandırılan ve depresyonun yordayıcılarından biri olan tükenmişlik kavramı, somatizasyon ile birlikte henüz ev kadınlarında araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı ev kadınlarında tükenmişlik ve somatizasyonun depresyon üzerindekini rolünü araştırmaktır. Kesitsel ve ilişkisel araştırma modeli ile yürütülen bu çalışmaya Türkiye’de yaşayan, evli ve çalışmayan, 20-65 yaş arasında (Ort. =41.74, SS=11.09) 388 kadın katılmıştır. Sosyo-Demografik Bilgi ve Veri Formuna ek olarak, Ev Hanımlarında Tükenmişlik Ölçeği (EHTÖ), Kısa Semptom Envanteri-Somatizasyon alt boyutu (SCL-90-SOMA) ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS-21)- Depresyon alt boyutunu içeren anket bataryası katılımcılara çevrimiçi olaraksunulmuştur. Hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre, yaş, çocuk sayısı ve psikiyatrik tanı kontrol edildiğinde,tükenmişlik ve somatizasyon depresyonu pozitif yönde yordamaktadır. Elde edilen bu bulgular dahilinde, ev kadınlarında tükenmişliğe yönelik müdahale çalışmaları yapılmasının ve somatik belirtilerin depresyonun öncül sinyalleri olarak değerlendirilmesinin depresyonun klinik tablosu ile mücadelede yol göstereceği olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: tükenmişlik, ev kadınlarında tükenmişlik, somatizasyon, depresyon, hiyerarşik çoklu regresyon


1PhD, FMV Işık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Science, Department of Psychology, İstanbul-Turkey, selin.karakose@isikun.edu.tr ORCID ID: 0000-0001-8629-4422.

2 MSc, Nora Counseling Center, İstanbul-Turkey, anehirulusoy@gmail.com ORCID ID: 0000-0002-3250-2916.

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: FMV Işık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Science, Department of Psychology, İstanbul-Turkey, E-mail: selin.karakose@isikun.edu.tr

Date of Received/Geliş Tarihi: 13.09.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 20.09.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 26.10.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 09.03.2022

Citing/Referans Gösterimi: Karaköse, S. & Ulusoy, A. N.  (2022). Housewife Burnout and Somatization: Predictors of Depression, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(1): 94-102


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/