Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.1


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Erişkin Bireylerde Travma Sonrasi Stres Bozukluğu Ve Akültürasyon İlişkisinin İncelenmesi: Lefkoşa Örneklemi

Analysis of the Relationship of Post-Traumatic Stress Disorder and Acculturation in Adult Individuals: The Lefkoşa Sample

 

Dudu Karaoğulları1, Ayhan Çakıcı Eş2


Özet:

Çalışmanın amacı KKTC’deki Travma yaygınlığı, risk faktörleri ve akültürasyon ile ilişkisinin incelenmesidir. Mayıs 2020 tarihleri içerisinde KKTC’de Lefkoşa bölgesinde bulunan, 18-88 yaş arasında, kotalı çok basamaklı seçkisiz (randomize) örneklem yöntemiyle seçilen 333 birey alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Sosyo-demografik Bilgi formu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği ve Kültür Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Lefkoşa bölgesinde TSSB yaygınlığı %25,5 olarak bulunmuştur. Çalışmada Türkiye doğumlu olmak, yalnızlık, fiziksel hastalık varlığı, psikiyatrik hastalık bulunması ve alkol kullanımı TSSB oluşumunda risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Türkiye ve KKTC doğumlu bireylerde TSSBÖ olan ve olmayan grupların KTÖ alt ölçeklerinin puan ortalamalarının Mann Whıtney U testi incelenmiş, ancak anlamlı bir fark bulunamamıştır. KKTC ve Türkiye doğumlu bireylerin TSSBÖ ve KTÖ alt ölçekleri puan ortalamalarının ilişkisi korelasyon tablosu ile incelenmiş ve anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. KKTC’de Lefkoşa Bölgesinin en yoğun toplumlar arası çatışma bölgesi olarak geçmişte öne çıkması yüksek oranda travma oranının ortaya çıkmasına neden olabileceği düşünülebilir. Dolayısıyla Kıbrıs doğumlularda Türkiye doğumlulara göre daha yoğun travma geçmişi tespit edilmiştir. 1974’teki savaş öncesi ve 1963 olayları Kıbrıs Türkleri için ağır yaralar meydana getiren travmatik olaylar olmuştur.

Anahtar Kelimeler: TSSB, Akültürasyon, Risk faktörleri, Yaygınlık

 

1MSc., Department of Psychology, Institute of Mental Health Nicosia – Cyprus..Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0002-3198-0078

2Assis. Prof., Department of Psychological Counselling and Guidance, University of Kyrenia, Kyrenia-Cyprus,. Orcid İd: https://orcid.org/ 0000-0002-5882-4892

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Department of Psychological Counseling and Guidance, University of Kyrenia, Kyrenia-Cyprus, E-mail: ayhancakicies@yahoo.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 22.02.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 26.02.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 28.02.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.03.2021

Citing/Referans Gösterimi: Karaoğulları, D., Çakıcı Eş, A.  (2021). Analysis of The Relationship of Post-Trauma Stress Disorder and Acculturation in Adult Individuals: The Nicosia Sample., Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(1): 3-12


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).