Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.1

Doi:10.35365/ctjpp.21.1.66


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Ergenler Arasında Görülen Siber Zorbalığın ve Mağduriyetin Akran İlişkileri ve Benlik Kavramı ile İlişkisinin İncelenmesi

Examining the Relationship of Cyberbullying and Victimization among Adolescents with Peer Relationships and Self-Concept

 

Ezgi Taştekin1, Pınar Bayhan 2


Özet:

Bu araştırmanın amacı; ergenler arasında görülen siber zorbalığın ve mağduriyetin, bu dönemde gelişimsel açıdan önemli olan benlik kavramı ve akran ilişkileriyle olan ilişkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 14-17 yaş arasındaki 879 ergen oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırma kapsamında Piers-Harris’in Çocuklarda Öz Kavramı Ölçeği, Akran İlişkileri Ölçeği ve Yenilenmiş Siber Zorbalık Envanteri veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Pearson Korelasyon Katsayısı ve Hiyerarşik Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ergenlerin genel benlik kavramı düştükçe siber zorbalığın ve mağduriyetin arttığı görülmüştür. Benlik kavramının ‘davranış ve uyum’ ile ‘mutluluk ve doyum’ boyutları bu ilişkide öne çıkan değişkenler olarak belirlenmiştir. Genel akran ilişkileriyle siber zorbalık ve mağduriyet arasında anlamlı ilişki bulunmazken, akran ilişkilerindeki sadakat arttıkça siber zorbalığın ve mağduriyetin arttığı görülmüştür. Araştırma sonuçları, siber mağduriyet ve zorbalık arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlar alanyazında yer alan bilgiler ışığında tartışılmış ve öneriler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık, siber mağduriyet, ergen, benlik kavramı, akran ilişkileri


1Res. Assist. Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Child Development, Ankara-Turkey, ezgiitastekinn@gmail.com Orcid; 0000-0001-9131-4897.

2 Prof., Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Child Development, Ankara-Turkey, pinars@hacettepe.edu.tr Orcid; 0000-0001-9455-6154

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Ezgi Taştekin, Hacettepe University Faculty of Health Sciences, Department of Child Development, Ankara-Turkey, ezgiitastekinn@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 13.08.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 19.10.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 20.10.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 09.03.2022

Citing/Referans Gösterimi: Taştekin, E. & Bayhan, P.  (2022). Examining the Relationship of Cyberbullying and Victimization among Adolescents with Peer Relationships and Self-Concept, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 4(1): 54-64


© 2022 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/