Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.2

Doi:10.35365/ctjpp.21.2.14


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


Engelli ve Yaşlı Bakım Personelinin Tükenmişlik ve Ruhsal Belirti Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Evaluation of the Relationship between Burnout and Psychological Symptoms among Staff Working with Individuals with Disabilities and Elderly

Meltem Oral1, Nurgül Karakurt 2


Özet:

Tükenmişlik sendromu özellikle sağlık alanında çalışan bireyleri olumsuz olarak etkileyebilmekte ve bu durum ruh sağlığında bozulmalara yol açabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Erzurum il merkezinde bulunan engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli ve yaşlı bakım elemanı olarak çalışan personelin tükenmişlik ile ruhsal belirti düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya bakım kurumlarında çalışan 83’ü kadın, 40’ı erkek toplam 200 engelli ve yaşlı bakım personeli katılmıştır. Çalışmada Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları katılımcıların orta düzeyde duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ve yüksek düzeyde kişisel başarı yaşadıklarını göstermektedir. Katılımcılarda en sık görülen ruhsal belirtiler arasında obsesif kompulsif bozukluk, paranoid düşünce ve somatizasyon olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu çalışma engelli ve yaşlı bakım personelinin duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma düzeyleri arttıkça ruhsal belirti düzeylerinin arttığını ve kişisel başarı düzeyleri arttıkça ruhsal belirti düzeylerinin azaldığını göstermektedir. Sonuç olarak bakım kurumlarında çalışan engelli ve yaşlı personelinin tükenmişlik duygularıyla ruhsal belirti düzeyleri arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Ruh Sağlığı, Hasta Bakım Ekibi

1Assist. Prof., Ataturk University, Vocational College of Health Services, Erzurum-Turkey,.Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0002-7082-9186

2Assist. Prof., Erzurum Technical University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Erzurum-Turkey, Orcid Id: https://orcid.org/ 0000-0001-7598-6554

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Ataturk University, Vocational College of Health Services, Erzurum-Turkey, E-mail: meltem_oral@yahoo.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 24.02.2021, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 12.05.2021, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 31.05.2021, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 01.06.2021

Citing/Referans Gösterimi: Oral, M., Karakurt, N.  (2021). Evaluation of the Relationship between Burnout and Psychological Symptoms among Staff Working with Individuals with Disabilities and Elderly, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 3(2): 123-131.


© 2020 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/