Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.5 Issue.4

Doi:10.35365/ctjpp.23.4.07


ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE


“Edvar Müzik Terapi” Yöntemi’nin Stres, Mental İyi Oluş, Olumlu/Olumsuz Duygudurumuna Etkisinin İncelenmesi

Analyzing The Effect of “Edvar Music Therapy” to Stress, Mental Health, and Positive/Negative Affect

Dilara Sürü1, Lütfiye Söğütlü2

Özet:

Bu araştırmanın genel amacı literatürdeki bilgilerden yola çıkarak müzik terapi uygulamasının kişilerin stres, mental iyi oluş, olumlu ve olumsuz duygudurumlarına olan etkisini gözlemlemektir. Araştırmada 27 kontrol ve 28 deney olmak üzere toplamda 55 katılımcıya Edvar Müzik Terapi yöntemi uygulanmıştır. Algılanan Stres Ölçeği, Warwick-Edinburg mental İyi Oluş Ölçeği ve PANAS Olumlu/Olumsuz Duygudurum Ölçeği uygulama öncesi ve uygulama sonrası ön-test ve son-test şeklinde alınarak gerçek deneysel desen kullanılmıştır. Verilerin analiz aşamasında SPSS 22 paket programı kullanılarak çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre deney grubundaki katılımcıların stres ve olumsuz duygu durum düzeyinde azalma; mental iyi oluş ve olumlu duygu durum düzeyinde ise artış görülmüştür. Katılımcıların stres ve olumsuz duygu durum düzeyindeki azalma ve mental iyi oluş, olumlu duygudurumlarındaki artışın istatiksel olarak anlamlı olduğu bulgusu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik terapi, müzik ile tedavi, stres, olumlu duygular, olumsuz duygular, mental iyi oluş


1PhD. Student, İstanbul Zaim University, Graduate Education Institute, Department of General Psychology, İstanbul- Türkiye, dilarasuru@gmail.com, Orcid id:  0000-0001-5432-3516

2Assoc. Prof., University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Life Sciences, Department of Psychology, İstanbul- Türkiye lutfiyeulgeli@hotmail.com, Orcid id: ‪ 0000-0002-6078-9512

Address of Correspondence/Yazışma Adresi: Dilara Sürü, İstanbul Zaim University, Graduate Education Institute, Department of General Psychology, İstanbul- Türkiye, dilarasuru@gmail.com

Date of Received/Geliş Tarihi: 13.05.2023, Date of Revision/Düzeltme Tarihi: 13.09.2023, Date of Acceptance/Kabul Tarihi: 10.12.2023, Date of Online Publication/Çevirimiçi Yayın Tarihi: 15.12.2023

Citing/Referans Gösterimi: Sürü, D. & Söğütlü, L. (2023). Analyzing The Effect of “Edvar Music Therapy” to Stress, Mental Health, and Positive/Negative Affect. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 5(4): 344-352


© 2023 Yazar (lar). Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü / Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi (www.ktppdergisi.com) tarafından yayınlanmıştır. Bu makale, Creative Commons Attribution 4.0 lisansının hüküm ve koşulları altında dağıtılan, orijinal çalışmanın uygun şekilde alıntılanması ve ticari amaçla kullanılmaması koşuluyla, herhangi bir ortam veya formatta kullanıma, paylaşmaya, uyarlamaya, dağıtmaya ve çoğaltmaya izin veren açık erişimli bir makaledir. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/